banner

Dispensation


Som studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer, hvis f.eks. der foreligger sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder. Din dispensationsansøgning skal altid være begrundet, og du skal vedlægge relevant dokumentation. Din dispensation vil blive afgjort ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation, men baseres på de retningslinjer, der er givet fra Dispensationsudvalget på Erhvervsakademiet Lillebælt, som består af prorektor, en uddannelseschef, en underviser og en studerende. Du vil modtage skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din edu.eal-mail.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du søger om dispensation, skal du kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig med at vurdere, hvad du kan søge dispensation for, med hvilke begrundelser og med hvilken dokumentation.

Du kan søge om dispensation for følgende situationer fra Eksamensbekendtgørelsen:

 • § 5: Du er automatisk tilmeldt alle eksamener. Du kan ikke framelde dig en eksamen. Du kan ikke gå til en gruppeeksamen alene. Du kan ikke gå et semester om
 • § 6: Du har 3 eksamensforsøg til hver eksamen
 • § 8: Førsteårsprøven skal være bestået inden for 2 år
 • § 10: Studiestartsprøven skal være bestået på højst 2 forsøg inden for 3 måneder fra uddannelsens start
 • § 14: Mundtlige eksamener er offentlige
 • § 18: Eksamenssproget er dansk (eller norsk eller svensk) på danske uddannelser og engelsk på engelske uddannelser, med mindre andet fremgår af din studieordning
 • § 35: Der skal lægges vægt på formulerings- og staveevne ved bedømmelsen af din hovedopgave eller dit bachelorprojekt i det omfang, der står anført i din studieordning

Du skal søge om dispensation skriftligt ved at udfylde dette skema. Din ansøgning skal være begrundet, og du skal vedlægge dokumentation. For at få dispensation skal der normalt foreligge usædvanlige forhold så som sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder. Send din dispensation til dispensation@eal.dk.

DOKUMENTATION

Du skal altid vedlægge dokumentation, der støtter den begrundelse, du anfører. I de tilfælde, hvor du søger dispensation på grund af sygdom, kan du læse mere om dokumentationskrav i vejledning om lægefaglig dokumentation.
Hvis du søger om dispensation af andre grunde end sygdom, skal du vedlægge den dokumentation, du bedst mener kan støtte din forklaring.

HVORNÅR FÅR DU SVAR?

Ansøgninger om dispensation behandles løbende i den rækkefølge, de kommer ind. I de fleste tilfælde er sagsbehandlingstiden cirka 2 uger, dog er der ingen sagsbehandling i juli måned.

AFGJORTE SAGER

Siden 1. august 2016 har Dispensationsudvalget truffet afgørelser i en række ansøgningssager.
I perioden 1. august 2016 – 31. december 2016 har de 5 mest almindelige typer af dispensationsansøgninger været:

Fritagelse for obligatorisk studietur

Fritagelse for obligatorisk studietur hører under § 5 i Eksamensbekendtgørelsen.

På de uddannelser, hvor der er oplyst om studieturen fra studiestart samt tilbudt en opsparingsløsning, kræver Dispensationsudvalget, at der indsendes dokumentation for egen, relevant sygdom eller ”usædvanlige forhold”. For eksempel har studerende fået dispensationer i disse to tilfælde:

 1. Indsendt lægeerklæring for en psykiatrisk diagnose, som gør det uforsvarligt at rejse
 2. Indsendt bevis for forældreskab til mindreårige børn, som ikke kan passes af andre
Gå til gruppeeksamen alene

Gå til gruppeeksamen alene hører under § 5 i Eksamensbekendtgørelsen.

På de uddannelser, hvor det fremgår af Studieordningen, at der er tale om en gruppeeksamen, kræver Dispensationsudvalget, at der indsendes dokumentation for egen, relevant sygdom eller ”usædvanlige forhold”. For eksempel har studerende fået dispensationer i disse tre tilfælde:

 1. Indsendt lægeerklæring for psykiatrisk diagnose, som umuliggør samarbejde
 2. Indsendt erklæring fra praktikvirksomhed om, at andre studerende ikke kan inddrages i opgaven af fortrolighedshensyn
 3. Indsendt bekræftelse fra underviser/vejleder om, at det fagligt er forsvarligt at lade den studerende gå til eksamen alene
Gå til gruppeeksamen i en større eller mindre gruppe end nævnt i studieordningen (dog ikke alene)

Gå til gruppeeksamen i en større eller mindre gruppe end nævnt i Studieordningen hører under § 5 i Eksamensbekendtgørelsen.

På de uddannelser, hvor det fremgår af Studieordningen, at der er tale om en gruppeeksamen med et bestemt antal medlemmer, kræver Dispensationsudvalget, at der indsendes dokumentation for ”usædvanlige forhold”.
For eksempel har studerende fået dispensationer i dette tilfælde:

 • Indsendt forklaring om, hvorfor Studieordningens krav ikke kan overholdes sammen med en bekræftelse fra en underviser om, at det fagligt er forsvarligt at lade gruppen bestå af de nævnte medlemmer
Gå et semester om

Gå et semester om hører under § 5 i Eksamensbekendtgørelsen.

I de tilfælde, hvor en studerende er kommet så langt bagud med et bestemt semesters eksamen, at det ikke er muligt at deltage i næste semesters eksamener samtidig med de manglende eksamener på det foregående semester, kræver Dispensationsudvalget, at der indsendes dokumentation for egen sygdom eller ”usædvanlige forhold” i en relevant tidsperiode.

For eksempel har studerende fået dispensationer i disse to tilfælde:

 1. Indsendt lægeerklæring for egen sygdom i en væsentlig del af det foregående semester eller i eksamensperioden
 2. Indsendt dokumentation for alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie i en væsentlig del af det foregående semester eller i eksamensperioden.
Få et fjerde eksamensforsøg

Få et fjerde eksamensforsøg hører under § 6 i Eksamensbekendtgørelsen.

I de tilfælde, hvor en studerende ikke har bestået en eksamen i tre forsøg, kræver Dispensationsudvalget, at der indsendes dokumentation for ”usædvanlige forhold” i en relevant tidsperiode. For eksempel har studerende fået dispensationer i disse tilfælde:

 1. Indsendt lægeerklæring for egen sygdom i en tidsperiode, der dækker mindst ét af de tre eksamensforsøg
 2. Indsendt dokumentation for alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie i en tidsperiode, der dækker mindst ét af de tre eksamensforsøg