AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Faget giver dig en overordnet forståelse af fogedordningen i Danmark, herunder forstå forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.
  AU
  Du får kendskab til teorier og metoder på skatte- og afgiftsområdet både på privat- og erhvervsområdet og viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde.
  AU
  Faget giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder herunder EU-rettens betydning for området. Hovedemner på faget er moms, lønsumsafgift, punktafgifter og godtgørelse af energiafgifter.
  AU
  Faget tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde. Du får en grundlæggende viden om told og om de primære retskilder på området.
  Diplom
  Du får viden om lejelovgivningens anvendelsesområde og dens medfølgende domspraksis til brug for korrekt fastsættelse af lejen for bolig og erhvervsmål uanset ejendommens placering.
  afgangsprojekt
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere din evne til at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  Diplom
  Du får viden om, hvordan skriftlige projekter præsenteres på en faglig stringent måde og lærer at opbygge en logisk orden i dine rapporter. Du lærer at formulere dig præcist, at analysere problemstillinger og vurdere metodemæssige løsningstilgange.
  Diplom
  Du får kompetencer, så du kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af flerfamilies boligejendomme, herunder særligt vurdering af andelsboligforeningers ejendomme (Valuarvurderinger).
  Diplom
  Du får kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og i overensstemmelse med mægler-etiske regler kan påtage dig ansvar inden for rådgivning om salg og belåning af en igangværende virksomhed.
  Diplom
  Projektet skal vise, at du kan kombinere teori og praktik samt udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.
  AU
  Du får viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.
  AU
  Du specialiserer dig inden for rekruttering, kompetenceudvikling og ledelse og bliver rustet til at varetage HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.
  AU
  Personalejura specialiserer dig i forhold, der har med jura, ansættelser og organisationsret at gøre og giver dig indblik i de forskellige juridiske regler, som virksomheden skal tage højde for i forhold til ansættelser, overenskomster og ledelse
  AU
  Du kvalificerer dig til at udvikle medarbejdernes kompetencer ved at afdække aktuelle kompetenceudviklingsbehov og at planlægge, hvordan de bedst opfyldes.
  AU
  Vi analyserer transport og lagrene og kommer med forbedringsforslag til, hvordan de kan optimeres i de forskellige situationer. Vi vil komme ind på de 4 transportarter og deres forskelligheder - også de juridiske.
  AU
  Transportjura giver dig indblik i de juridiske forhold omkring transport og viden om blandt andet planlægning, transportvalg og de aftaler og betingelser, der vedrører transport.
  AU
  Du får gennemgået de vigtigste teorier og metoder inden for bestyrelsesarbejde, og du får dermed mulighed for at styrke din indsats i bestyrelsesarbejdet.
  AU
  Dette fag bygger videre på Grundlæggende bestyrelsesansvar, og du får mere viden om bestyrelsesarbejdet og især om de strategiske aspekter, så du kan udvikle din egen praksis og rolle i virksomheden/organisationens bestyrelse.
  Diplom
  Bliv fortrolig med beskatningsforholdene i en virksomhed.
  AU
  Du får en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning. Du får et erhvervsøkonomisk overblik og den faglige udvikling, der gør dig i stand til at løfte nye opgaver på økonomiområdet.
  AU
  Global økonomi giver dig overblik over internationale økonomiske sammenhænge.Du får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.
  AU
  Regneark til økonomistyring ruster dig til at analysere økonomiske it-systemer og til at vurdere brugen af regneark i forbindelse med økonomi og statistik.
  AU
  Du kvalificerer dig til at udarbejde statistiske analyser, får viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.
  AU
  Økonomistyring ruster dig til opgaver i økonomiafdelingen. Økonomi er grundlaget for alle organisationer - hvad enten de arbejder inden for handel, produktion eller service.
  Diplom
  Investeringsteori giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for bl.a. belåning af erhvervsejendomme.
  Diplom
  Faget giver dig, der arbejder med vurdering af erhvervslokaler- og ejendomme, den nødvendige viden og forståelse for anvendelse af værdiansættelse standarder udviklet af anerkendte standardsættere.
  AU
  Økonomi og ressourcestyring afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Indledende, økonomisk matematik giver dig viden om flere matematiske områder og forbereder dig til de økonomiske fagmoduler på akademiuddannelserne. Faget kvalificerer dig til at gennemføre akademiuddannelser med økonomiske fagmoduler.
  Diplom
  Få grundlæggende økonomiske viden om virksomhedens drift og årsregnskab.
  Diplom
  Du får kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme og udfærdige vurderingsrapporter efter de højeste faglige standarter.
  AU
  Regnskaber er et centralt værktøj til såvel den interne styring som til eksterne interessenters vurdering af virksomheder. Du får viden, så du kan tolke og anvende virksomhedens årsregnskab.
  AU
  Du får en overordnet forståelse for økonomistyring og lærer at styre en projektøkonomi eller en økonomi for et team i hverdagen.
  AU
  Få redskaber til at beregne, hvilke energiinvesteringer, der kan betale sig. Du lærer om energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed og bliver klædt på til at kunne beskrive miljøbelastningen i forbindelse med produktionsanlæg,
  AU
  Du får på dette fag kvalifikationer i matematik, så du har det nødvendige grundlag for at påbegynde en Akademiuddannelse.
  AU
  Med faget opnår du en helhedsforståelse af centrale butiksøkonomiske problemstillinger.
  Diplom
  Økonomi og regnskab afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.