banner

Regler for afholdelse af prøver


For efteruddannelserne på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ikrafttrædelse 31/8-2016 og gælder for alle uddannelser påbegyndt denne dato eller senere.

 

Generelt

Dette dokument indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af prøver på fuldtidsuddannelserne på UCL. ’Regler for afholdelse af prøver’ er udarbejdet efter den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelsen nr. 1500 af 02/12/2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Formålet med ’Regler for afholdelse af prøver’ er at sikre, at Erhvervsakademiets studerende er velinformerede om de regler, der knytter sig til afvikling af prøver ved UCL.

Formålet med prøver er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen jf. studieordningen.

Det følger af studieordningen for den enkelte uddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelsen. For regler om prøvernes placering, prøveformer mv. henvises der også til de enkelte uddannelsers studieordninger og eksamensinformation på Fronter. Studieordningerne er tilgængelige på Erhvervsakademiets hjemmeside. Den studerende skal søge om dispensation, hvis den studerende ønsker at gennemføre prøver på andre vilkår end dem der er beskrevet i studieordningen. Det gør den studerende ved at sende en dispensationsansøgning til dispensation-eal@ucl.dk. Læse mere om at søge dispensation på Erhvervsakademiets hjemmeside.

Adgang til prøve
Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Således er den studerende automatisk tilmeldt de prøver, som er gældende for det hold, den studerende er tilmeldt. I studieordningen fastsættes hvilke opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. som er en forudsætning for deltagelse i en prøve. Datoer, tidspunkt samt evt. rækkefølge udmeldes i eksamensinformation på Fronter.

Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. En bestået prøve kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i studieordningen for uddannelsen.

Udeblivelse fra en prøve tæller som et forsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er blevet forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom. Se afsnittet ”Sygdom”.

Sygdom
Hvis den studerende på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal den studerende meddele dette til Erhvervsakademiets studieadministration senest 2 dage efter prøvens afholdelse. Hvis den studerendebliver syg under selve prøven, skal den pågældende underrette en eksamensvagt eller eksaminator inden han/hun forlader prøven.

Ved aflevering af lægeerklæring tæller prøven ikke som et forsøg. Den studerende skal selv skal betale for lægeerklæringen, der skal afleveres i studieadministrationen senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Hvis den studerende trods sygdom gennemfører en prøve tæller denne som et forsøg.

Bliver den studerende syg mens den pågældende laver afgangsprojekt skal han/hun underrette vejlederen omgående. Hvis den studerende ønsker at forlænge praktikperioden/projektperioden på grund af sygdom kan Erhvervsakademiet – efter en skriftlig ansøgning - dispensere til en forlængelse af perioden svarende til den periode den studerende har været sygemeldt. Dispensationsansøgningen sendes til dispensation-eal@ucl.dk. Den studerende vil modtage skriftligt svar på dispensationsansøgningen.

Prøveafholdelse

Prøvedeltagelse
Hvis der er forudsætning om opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter mv., som betingelse for deltagelse i en prøve, vil det fremgå af studieordningen.

Den studerende skal møde senest:

 • 15 minutter før en skriftlig prøves start
 • 30 minutter før en mundtlig prøves start

Ovenstående regler gælder med mindre andet er anført i studieordningen.

Prøveformer
Prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav på uddannelsen. Opgaverne til en prøve stilles af Erhvervsakademiet, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Institutioner, der udbyder samme uddannelse, kan stille opgaver, der er fælles for institutionerne. Erhvervsakademiet skal gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne, og fastsætter de nærmere prøveformer for den enkelte prøve i studieordningen.

Mundtlig prøve
Som udgangspunkt er alle mundtlige prøver offentlige, men en prøve kan på baggrund af særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor eller hvor hensynet til en virksomheds fortrolige oplysninger taler herfor, lukkes for offentligheden. Mundtlige prøver kan afholdes over flere dage. Datoerne fremgår af eksamensinformationen på Fronter.

Hvis der afholdes en individuel mundtlig prøve som opfølgning på et gruppeprojekt må de studerende ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres i den individuelle mundtlige prøve.

Skriftlig prøve
En skriftlig prøve er altid individuel. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Der fastsættes krav om individualiseringen i studieordningen.

Alle skriftlige prøver afleveres via Wiseflow, og kun materiale som ønskes bedømt skal indleveres. Den studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Identifikation
Inden den studerende kan påbegynde en prøve skal den studerende forevise kørekort, pas eller andet id med billede og cpr. nr. som identifikation.

Har den studerende intet billede-id med, er der følgende muligheder:

 • Hvis det er muligt at fremskaffe billede-id inden prøvens start, gøres dette
 • Alternativt underskriver den studerende en tro- og loveerklæring på, at personen er den, som han/hun giver sig ud for. Opgaven bliver først rettet i det øjeblik, at den studerende har legitimeret sig med studiekort eller andet billede-id i studieadministrationen. Dette skal ske indenfor 2 dage fra prøvedatoen.

Anvendelse af hjælpemidler
Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

UCL kan fastsætte begrænsning i adgang til at anvende elektroniske hjælpemidler af kapacitetsmæssige årsager.

Under prøven
Under prøven må den studerende ikke på nogen måde sætte sig i forbindelse med andre, hverken i eller uden for prøvelokalet. Henvendelse til de tilsynsførende – fx for at få mere papir eller ved ønske om toiletbesøg – sker ved håndsoprækning. Rygning er ikke tilladt i prøvetiden.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til den studerende, eller når den studerende er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende.

En studerende, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan kun deltage i prøven, hvis Erhvervsakademiet anser det for udelukket, at den studerende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges.

En studerende, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive prøvet på et senere tidspunkt, hvis Erhvervsakademiet ved eksaminator og censor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan Erhvervsakademiet bortvise den pågældende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver Erhvervsakademiet først en advarsel.

Snyd samt brug af egne og andres arbejder
Hvis en studerende under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises den pågældende fra prøven. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette. Bliver formodningen bekræftet bortvises den studerende fra prøven og besvarelsen kan ikke indgå i bedømmelsen, og det vil blive betragtet som brug af et forsøg.

Hvis den studerende under prøven er i kontakt med andre end de tilsynsførende, vil det medføre bortvisning fra prøven og afvisning af besvarelsen, og det vil blive betragtet som brug af et forsøg.

Det anvendte sprog ved prøven
Prøver aflægges som udgangspunkt på det sprog der er undervist på. Prøver der afholdes på dansk kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.

Der kan være undtagelser til det anvendte sprog ved prøver. Såfremt dette er tilfældet fremgår det af studieordningen.

Særlige prøvevilkår
Erhvervsakademiet tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andre vanskeligheder, så som dysleksi, samt studerende med andet modersmål end dansk, når Erhvervsakademiet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

I forbindelse med en sådan ændring sker der ikke en ændring af prøvens niveau.

Hvis den studerende har behov for særlige prøvevilkår, skal den studerende selv kontakte studievejlederen senest 4 uger inden prøven. Den studerende skal ved ansøgning om særlige prøvevilkår, eksempelvis længere tid til prøven, dokumentere behovet allerede ved ansøgningen.

Der gælder særlige regler for studerende på SPS ordningen. For at de kan prøves på samme faglige niveau som de øvrige eksaminander, kan de have brug for særlige hjælpemidler eller forhold. De skal have godkendt de hjælpemidler de – udover de for alle tilladte – har brug for. Fx vil ordblinde i særlige tilfælde kunne få udleveret prøvespørgsmål i elektronisk form og kan ligeledes aflevere opgavebesvarelser elektronisk. Når et opgavespørgsmål udleveres i elektronisk form, så det kan benyttes af hjælpeprogrammer, er det netop som supplerende hjælp. Den opgavetekst den studerende skal besvare, er stadig den, der er udleveret på papir til alle deltagere i prøven. Den studerende skal henvende sig til studievejlederen senest 4 uger inden eksamen for at ansøge om brug af særlige hjælpemidler eller forhold.

Fejl og mangler ved prøver
Bliver Erhvervsakademiet i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer Erhvervsakademiet ved uddannelseschefen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.

Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder Erhvervsakademiet ombedømmelse eller omprøve.

Tilbuddet gælder for alle de studerende, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan Erhvervsakademiet ved uddannelseschefen træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve.  Ved ombedømmelse af en eksisterende prøve kan bedømmelsen ikke resultere i en lavere karakter. Omprøve, der skyldes annullering af den oprindelige eksamen, kan resultere i en lavere karakter.

Bedømmelse af prøver
Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse, og dette skal fremgå af studieordningen. Ved prøver med intern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af Erhvervsakademiet (eksaminator). Ved prøver med ekstern bedømmelse foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

Ved bedømmelse af det afsluttende afgangsprojekt og bachelorprojekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Erhvervsakademiet kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Dette gøre ved at indsende en dispensationsansøgning til dispensation-eal@ucl.dk senest 4 uger før afholdelse af prøven.

Det fremgår af studieordningen, hvorledes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af præstationen, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver, dette vil i givet fald fremgå af studieordningen.

Prøveresultater
Resultatet af de skriftlige prøver bliver offentliggjort på Wiseflow af studieadministrationen senest 4 uger efter prøvens afholdelse. Der gives ikke telefonisk oplysning om prøveresultater. Hvis fristen på 4 uger ikke kan overholdes, får den studerende meddelelse herom på Fronter.

Resultatet af mundtlige prøver bliver offentliggjort mundtligt umiddelbart efter eksamens afvikling. Og offentliggøres i Wiseflow senest 4 uger efter prøvens afholdelse.

Andre regler
Den studerende har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, i henhold til reglerne i lov om ophavsret. Den studerende har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til Erhvervsakademiet.

Inddrager prøveforløbet parter uden for institutionen, aftales det forudgående mellem Erhvervsakademiet, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres.

Overtrædelse af ’Regler for afholdelse af prøver’
Ved overtrædelse af reglerne kan Erhvervsakademiet ved uddannelseschefen beslutte, at bortvisningen gælder fra samtlige prøver i den samme termin.

UCL kan under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises i en længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre en varig bortvisning.

Skærpende omstændigheder vil eksempelvis være tilfældet, hvis den studerende overtræder reglerne flere gange eller den studerende afleverer en besvarelse, som den studerende ikke selv har produceret.

En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt et forsøg.

Klager over prøver

Som studerende og kursist har du mulighed for at klage over forhold ved prøverne.

Ønsker du at klage over din prøve, skal du fremsende en individuel, skriftlig klage, og din klage skal være begrundet.

Du skal indsende din klage senest 2 uger efter, at du har fået offentliggjort din karakter.

For nærmere information om, hvad du kan klage over, og hvordan din klagesag behandles m.v., kan du læse denne klagevejledning.

Hvem skal klagen sendes til?

Studerende og kursister på Boulevarden og Seebladsgade: Udfyld formular.

7 gode råd
 1. Når prøven er slut, er det en god idé at tage sig tid til at evaluere både processen og resultatet. Hvad kan du lære af det til næste gang?

 2. Ved mundtlig prøve er det en god idé hurtigst muligt at skrive alt ned, som er blevet sagt under eksaminationen og gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

 3. Hvis du påtænker at fremsende en klage, kan det være en god idé at sove på det, da du har 14 dage til at klage, fra den dag hvor karakteren blev offentliggjort.

 4. Sæt dig godt ind i, hvad der kan klages over og overvej, hvad du vil klage over. Der er måske flere ting, du ønsker at klage over, hvis det er tilfældet, skal du sikre dig at få alt med til hvert enkelt klagepunkt.

 5. Overvej dine begrundelser for klagen nøje, husk at dine begrundelser er en vigtig del af din klage. Din klage med begrundelse er en del af uddannelseschefens beslutningsgrundlag, når der skal træffes en afgørelse i sagen.

 6. Læs din klage grundigt igennem inden du sender den. Få evt. andre til at gennemgå den, så du kan få tilrettet din klage for eventuelle fejl, misforståelser og indforståethed, inden du sender den afsted.

 7. Hvis du er i tvivl om der er mulighed for at klage eller hvis du ønsker at få vurderet om det kan betale sig at klage kan du altid kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan også hjælpe med at få din opgave udleveret, hvis du har brug for dette, inden du fremsender en klage.