banner

Financial controller

Financial controller: Solid økonomisk viden til den daglige økonomistyring i en virksomhed

Financial controller er en 2-årig videregående uddannelse, som forbereder dig på at arbejde i økonomiafdelinger og revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Du får en solid økonomisk viden og lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller til den daglige økonomistyring i en virksomhed. Du får kendskab til regnskab, budget, investering og finansiering i virksomheder. Du lærer også at udarbejde drifts- og skatteregnskaber, bruge økonomiske styringsredskaber og at planlægge og gennemføre revision og controlling. Derudover får du indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft og evnen til samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du får styrket evnen til at vurdere og analysere økonomiske problemstillinger. Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i både nationale og internationale virksomheder.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.
 

Financial controller forbereder dig på en fremtid i en økonomiafdeling eller revisionsvirksomhed. Du får viden inden for bl.a. erhvervsøkonomi, controlling og revision, kommunikation samt i virksomheders strategiske styring.

Undervisningen er varieret med en blanding af holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor, så teori og praksis kombineres.

Du kan skabe dig en international profil, da du har mulighed for i en kortere eller længere periode at opholde dig i udlandet. Enten ved at gennemføre et semester hos en af erhvervsakademiets partnerinstitutioner og/eller ved at tage et praktikophold i udlandet.  

Uddannelsen er delt op i fire semestre. De tre første semestre består af en obligatorisk del, og det fjerde semester består af en valgdel.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Internationalt modul

Da arbejdsmarkedet i stigende grad er internationalt, vil der i løbet af uddannelsen gennemføres et obligatorisk internationalt modul, hvor du vil få indblik i at begå dig fagligt og professionelt i en globaliseret verden.

Modulet varer 14 dage (10 hverdage) og gennemføres som en studietur i udlandet. Modulet vil typisk indeholde:

 • Undervisning på uddannelsesinstitution på engelsk
 • Virksomhedsbesøg
 • Kulturelle arrangementer

Studerende må forvente at skulle spare 5.000 kr. op ekskl. lommepenge for deltagelse.

Praktik og afslutningsprojekt

Valgdelen består af et praktikforløb samt et afsluttende eksamensprojekt, hvorigennem du selv kan forme uddannelsen i den retning, der passer til dine interesser og fremtidige karriereønsker.

Valgfaget giver muligheder for at tone din uddannelse og kan f.eks. være:

 • Værdiansættelse og finansiering af virksomheder
 • Business English
 • Videregående dataanalyse

Gennem praktik i en økonomisk funktion i en virksomhed i Danmark eller i udlandet, styrker og udvikler du dine faglige og professionelle kompetencer. Du bliver i stand til at anvende teori og metode til opgaveløsning i praksis. Yderligere giver praktikken dig mulighed for at skabe et netværk inden for din branche.

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Projektets problemstilling udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med økonomifunktionen i en privat eller offentlig organisation.

Krav til dig

Financial controller-uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

På den måde giver du dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job, du går efter.

Adgangskrav


Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med erhvervsuddannelse (kun kvote 2)
Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 35 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Kvote 1
I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.  

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 74430

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Bøg Mortensen.

Karrieremuligheder

Uddannelsen sigter mod jobfunktioner, hvor du vil komme til at varetage arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomistyring, controlling og revision.

Når du er færdiguddannet, kan du f.eks. blive ansat som:

Financial controller 
Som financial controller kommer du til at:

 • arbejde med månedsrapportering
 • stå for opfølgningen på performance
 • fungere som finansiel sparringspartner
 • analysere regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen

Regnskabsøkonom 
Som regnskabsøkonom kommer du til at:

 • arbejde med finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakte kunder og leverandører
 • fakturere
 • stå for debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemme likvide beholdninger
 • arbejde med resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejde regnskaber og skatteopgørelser
 • arbejde med Cash Management
 • hjælpe med administrative opgaver

Revisormedhjælper/revisorassistent 
Som revisormedhjælper kommer du til at:

 • revidere årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • foretage økonomisk rådgivning
 • rådgive om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgive om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • udføre bogførings- og regnskabsarbejde for kunder.

Business controller 
Som business controller kommer du til at:

 • udarbejde budgetter og forecasts
 • udarbejde investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administrere investeringer og bevillinger
 • agere som business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejde ledelsesrapport
 • vedligeholde og rapportere KPI'er
 • deltage i regnskabsaflæggelsen 

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU. 

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning: 

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Herunder er eksempler på, hvordan du under din uddannelse kommer tæt på erhvervslivet:

Tæt kobling til brancherne i finanssektoren

Under din uddannelse i universet finans og økonomi er vejen fra teori til praksis kort og ligetil. Ikke mindst understreget af det tætte samarbejde mellem de enkelte uddannelser, aftagerne i erhvervslivet og forskellige brancheorganisationer. Målet er at uddanne studerende, der har nøjagtig de komptencer, som den økonomiske og finansielle sektor efterspørger.

Tæt samspil med virksomheder og finanssektoren

Virksomheder og organisationer har et tæt samarbejde med finans og økonomi universet i forhold til de studerende. Det gælder studerende i praktikforløb, men det gælder også virksomheder og organisationer, der holder foredrag, underviser og udarbejder cases til de studerende – så nyuddannede og praktikanter fra dag ét kan træde ind i virkelighedens verden som en ressource. 

Praktikforløb

Praktikken er et vigtigt led i din uddannelse og fremtidige karriere. Som praktikant indgår du i virksomhedens arbejde og skal stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsområder, produkter og rutiner inden for branchen. Netop praktikforløbets varighed på et helt semester giver dig rigtig gode muligheder for at opnå en bred erfaring med de forskellige arbejdsopgaver og den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

Du vil som praktikant indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte uddannelse. Du arbejder med på forhånd fastlagte opgaver, men du kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen.

Læs mere om praktik under Karrierecenteret.

Projektforløb

Med projektforløb kommer du i tæt samarbejde med virksomheder i branchen/aftagervirksomheder.

Virksomhedssamarbejdet er en vigtig del af vores finansielle uddannelser, fordi de skaber værdi for de virksomheder, vi arbejder sammen med - og projekterne er afgørende for, at vores studerende hele tiden er i kontakt med arbejdsmarkedet.

Du kommer til at arbejde med projekter for virksomheder; eksempelvis i grupper af studerende, og arbejder hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen. I samarbejde med virksomheden bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres. 

Aktuelle virksomhedscases og -projekter, temaforløb og innovationsforløb

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder om en lang række forsknings- og udviklingsprojekter og virksomhedsprojekter, der alle handler om konkrete problemstillinger, udvikling af nye løsninger, services og produkter. Gennem blandt andet virksomhedssamarbejder, innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring.

Censorer fra finanssektoren

Inden for den første tid af dit studie, møder du repræsentanter fra brancherne. Du vil også møde repræsentanter fra erhvervslivet til eksaminer, som censorer.

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Finansøkonom
Vil du gerne arbejde i f.eks. bank og have solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner?
banner
Pba. i finans
Vil du gerne have en karriere i den finansielle sektor og have et solidt kendskab til økonomi og menneskelig forståelse?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Sommeroptag 2018
Sommeroptag 2018