banner

Eksamensklager


Som studerende har du mulighed for at klage over en eksamen eller prøve.

Udvalgte regler fra Eksamensbekendtgørelsen

§ 41: Ønsker du at klage over din eksamen eller prøve, skal du indsende en individuel, skriftlig klage, og din klage skal være begrundet.

Du skal indsende din klage senest 2 uger efter, at du har fået offentliggjort din karakter. Klagen skal sendes til eksamensklager@eal.dk,  og du vil modtage en bekræftelse på, at den er modtaget samt information om sagens videre forløb inden for få arbejdsdage.

§ 42: Hvis du klager over en eksamen, som ikke er bestået, har du ret til at vælge, om du vil gå til den planlagte re-eksamen, imens din eksamensklagesag er i gang, eller om du vil afvente eksamensklagesagens afslutning.

§ 43: Du kan klage over følgende – både ved mundtlige og skriftlige eksamener eller prøver:

  • ”Eksaminationsgrundlaget”, det vil sige indholdet af den opgave du er blevet stillet, for eksempel hvis spørgsmålene ikke svarer til læringsmålene
  • ”Prøveforløbet”, det vil sige afviklingen af din eksamen eller prøve, for eksempel hvis du ikke er blevet behørigt informeret om tid eller sted
  • ”Bedømmelsen”, det vil typisk sige den karakter du har fået.

§ 45: Din klage kan få følgende udfald:

  • ”Afvisning”. Hvis du ikke får medhold i din klage, vil du få tilsendt en ankevejledning.
  • Tilbud om ”ombedømmelse” – KUN SKRIFTLIGE EKSAMENER - det vil sige, at du får tilbudt, at vi lader en ny bedømmer afgøre, om du skal have en anden karakter for besvarelsen.
  • Tilbud om ”omprøve” – både mundtlige og skriftlige eksamener - det vil sige, at du får tilbudt en ny eksamen med nye bedømmere, og din oprindelige eksamen nulstilles, så du ikke har brugt et eksamensforsøg.

BEMÆRK: Hvis du siger ja til et tilbud om ”ombedømmelse” eller ”omprøve”, nulstilles din karakter, og du kan risikere at få en lavere karakter end den oprindelige.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager over din eksamen eller prøve, skal du kontakte din studievejleder, som også kan hjælpe dig med at skaffe et eksemplar af spørgsmålene (skriftlig eksamen), hvis du har brug for disse for at kunne skrive din klage. Det er vigtigt, at du i din klage kommer med konkrete eksempler, som underbygger dine argumenter. Det vil gøre det lettere at forstå, hvad du klager over.

Du kan læse om alle reglerne for klager over eksamen eller prøver i eksamensbekendtgørelsen på RETSINFORMATION

BEMÆRK: Al korrespondance omkring din eksamensklagesag vil gå igennem din edu.eal-mail. Dette skyldes IT sikkerhedsmæssige årsager.