banner

Sygdom


Der er forskellige regler for, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg, imens du er studerende. Her kan du læse om forskellene mellem akut opstået sygdom i forbindelse med eksamen og længerevarende sygdom, som forsinker dig på uddannelsen.

Syg til eksamen

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en prøve på grund af akut opstået sygdom, eller hvis du bliver nødt til at forlade eksamen uden at gennemføre på grund af sygdom, har du mulighed for at gå til sygeeksamen i stedet for, når du er blevet rask. Det kræver dog, at du har indsendt dokumentation for sygdom inden for de tidsfrister, der fremgår af regler for afholdelse af prøver. Hvis du ikke overholder tidsfristerne, har du brugt et eksamensforsøg, og du vil blive tilmeldt den førstkommende re-eksamen.

Eksempler

  • Hvis du ikke kan møde op til en mundtlig eksamen på eksamensdagen, eller hvis du ikke kan aflevere en skriftlig opgave på eksamensdagen på grund af sygdom, skal du melde dig syg hos studiesekretæren for uddannelsen senest 2 dage efter eksamensdagen. Du kan finde en e-mail adresse til studiesekretæren under studieservice Odense eller studieservice Vejle. Senest 1 uge efter eksamensdagen skal du sende dokumentation for sygdom til den samme studiesekretær. Læs mere om dokumentation nederst på siden

  • Hvis du bliver syg under en eksamen, som finder sted på Erhvervsakademiet (mundtlig eller skriftlig), skal du fortælle en eksamensvagt eller eksaminator, at du ikke gennemfører eksamen og må forlade den på grund af sygdom. BEMÆRK: Hvis du gennemfører en mundtlig eksamen på trods af sygdom, eller hvis du afleverer en skriftlig besvarelse på trods af sygdom, har du brugt et eksamensforsøg. Senest 1 uge efter eksamensdagen skal du sende dokumentation for sygdom til studiesekretæren for din uddannelse. Du kan finde en e-mail adresse til studiesekretæren under studieservice Odense eller studieservice Vejle. Læs mere om dokumentation nederst på siden.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for din situation, skal du kontakte din studievejleder.

Længere tids sygdom

Hvis du lider af en sygdom, der gør det svært for dig at gennemføre uddannelsen på den normerede tid, skal du kontakte din studievejleder for en afklaring af, om du opfylder betingelserne for sygeorlov i en kortere eller længere tidsperiode, eller om du kan søge om dispensation til udskydelse af enkelte eksamener el.lign.

Det vil altid være nødvendigt at fremskaffe dokumentation for din sygdom, hvis du ønsker at udskyde hele semestre eller enkelte eksamener. Tal med din studievejleder om, hvilken dokumentation der kræves i din situation. Læs mere om dokumentation nederst på siden.

Økonomi under sygdom

Hvis du er SU-modtager, og hvis din sygdom betyder, at du bliver forsinket på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at du højst må være 30 ECTS (svarende til 1 semester) forsinket. Hvis du på et tidspunkt er mere end 30 ECTS forsinket, vil din SU blive stoppet, indtil du har bestået så mange eksamener, at du igen højst er 30 ECTS forsinket.

Du kan dog undgå at få stoppet din SU på grund af sygdom, hvis du søger om og får tildelt ekstra SU-klip. Du skal søge om de ekstra klip lige så snart, du kan fremskaffe dokumentation for din sygdomsperiode. Du må ikke vente, indtil du har opbrugt alle dine SU-klip. Kontakt SU-vejlederne eller se på SU’s hjemmeside for mere information. Læs mere om dokumentation nederst på siden.

Dokumentation


Sygeeksamen

Det er altid kun din egen sygdom, der kan give dig ret til at deltage i en sygeeksamen. En sygeeksamen er en eksamen, der erstatter den eksamen, du ikke kunne deltage i. Derfor skal du straks kontakte din læge, psykolog eller skadestue ved akut opstået sygdom og indsende en erklæring/udskrift derfra som dokumentation for, at du var for dårlig til at kunne deltage på eksamensdagen. Du skal selv betale for erklæringen. Læs mere i vejledning om lægefaglig dokumentation.

Langtidssygdom
Det er altid kun din egen sygdom, der kan give dig ret til sygeorlov. Sygeorlov betyder, at din uddannelse kan sættes på pause i f.eks. et semester, imens du stadig er indskrevet på uddannelsen. Derfor skal du aftale med din studievejleder, om du skal fremskaffe en erklæring fra din egen læge, psykolog, hospitalslæge el.lign. Du skal selv betale for erklæringen. Læs mere i vejledning om lægefaglig dokumentation.

Ekstra SU-klip på grund af sygdom
Det er altid kun din egen sygdom, der kan give dig ret til ekstra SU-klip. BEMÆRK: SU-reglerne kræver, at du indsender en erklæring fra din egen læge eller psykiater. Det må ikke være fra en psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, kiropraktor eller andre behandlere, der ikke har bestået en egentlig lægefaglig uddannelse. Det må heller ikke være en journaludskrift fra hospitalet el.lign. Du skal selv betale for erklæringen. Læs mere i Vejledning om lægefaglig dokumentation.

Særlige omstændigheder

Hvis du vil sygemeldes af andre grunde end din egen sygdom, er der to muligheder:

  • Hvis der er tale om en situation, der påvirker dig så meget, at din læge vil kunne bekræfte, at du selv har været for påvirket af situationen til at kunne studere, gå til eksamen m.v., kan du følge ovenstående regler. Det kan f.eks. være en situation, hvor du har oplevet dødsfald i den nærmeste familie, eller du har været igennem en vanskelig skilsmisse i eksamenslæsningsperioden el.lign. I så fald vil det ikke være nok at indsende en dødsannonce eller en skilsmisseerklæring, idet din læge skal kunne bekræfte, at du selv har været for påvirket af situationen til at kunne studere eller gå til eksamen.

  • Hvis der er tale om en situation, hvor det ikke er aktuelt at få lægen til at bekræfte en alvorlig påvirkning af dig selv, kan du ikke følge ovenstående regler. Hvis du kan skaffe anden dokumentation for de særlige omstændigheder, kan du i stedet søge om dispensation hos Dispensationsudvalget. Det kan f.eks. være en situation, hvor du har måttet afbryde din praktik som følge af samarbejdsvanskeligheder, eller hvis du har måttet passe din syge ægtefælle i en periode. I så fald skal du kunne indsende bevis for samarbejdsvanskelighederne på praktikpladsen, din ægtefælles sygdom el.lign. Læs mere om dispensation her.