banner

Kvalitet


Det overordnede mål med erhvervsakademiets kvalitetsarbejde er at sikre, at alle vores studerende får en uddannelse af høj kvalitet, og at uddannelserne er relevante for det arbejdsmarked, der modtager vores dimittender, når de er færdiguddannede.

Derfor skal vores kvalitetssystem sikre, at vi løbende og systematisk forholder os til uddannelsernes videngrundlag, niveau og indhold samt uddannelsernes relevans.

Kvalitetssystemet er tilrettelagt med henblik på at sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet foregår i en overordnet sammenhængende proces, der gennem en række delprocesser involverer ledelse, medarbejdere og studerende.

I vores kvalitetspolitik og –strategi 'Sådan gør vi' kan du læse om principperne bag samt rammerne for det løbende kvalitetsarbejde på Erhvervsakademiet Lillebælt. Til 'Sådan gør vi' hører en række kvalitetsprocedurer, der beskriver strukturen for arbejdet med de data, der sætter os i stand til at vurdere vores uddannelser, og måden hvorpå vi sikrer og udvikler kvalitet.

Institutionsakkreditering

I sommeren 2013 blev en ny akkrediteringslov vedtaget. Loven betyder, at det fremover er uddannelsesinstitutionen frem for den enkelte uddannelse, der skal akkrediteres. Dette betyder, at uddannelsesinstitutionen skal dokumentere at kunne arbejde med kvalitetssikring på en måde, der giver myndighederne tillid til, at de hidtidige akkrediteringer af enkeltuddannelser kan afskaffes uden kvalitetstab til følge. Ved institutionsakkreditering er det derfor reelt institutionens kvalitetssystem og implementeringen heraf, der akkrediteres. Erhvervsakademiet Lillebælt skal institutionsakkrediteres i 2017. Hos Danmarks Akkrediteringsinstitution kan du finde information om institutionsakkreditering.

Kontakt Specialkonsulent Anders Christian Frederiksen på tlf. 23 83 38 22 eller acfr@eal.dk for yderligere informationer.