banner

Laborant

Laborant: Hvis du vil planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaboratorier

Uddannelsen varer 2½ år, og sigter mod at uddanne dygtige medarbejdere til at planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaborato­rier. Som færdiguddannet laborant kommer du til at spille en nøglerolle f.eks. i forhold til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, og at drikkevandets kvalitet er i orden. Du kommer også til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og indenfor et fag i hastig udvikling.

Du kommer især til at arbejde praktisk med kemi- og bioteknologi. Undervisningen foregår både i laboratorier og teorilokaler, så du igennem uddannelsen får en god forståelse for faget.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

På laborantuddannelsen har du mange forskellige fag, der kvalificerer dig til at planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejdet i et kemisk eller biologisk laboratorium – både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsen er opdelt i en 'studie'del på 1½ år og en virksomhedsdel på 1 år.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

På studiet uddannes du inden for tre fagområder:

Alment fagområde
 • Kemi
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetsstyring
 • IT/kommunikation
 • Grundlægende laboratorieteknik
Kemiteknologisk fagområde 
 • Analytisk kemi (apparatteknik og analysemetode)
Bioteknologisk fagområde 
 • Mikrobiologi
 • Bioteknologi (genteknologi, proteinkemiske metoder)

Virksomhedsdelen:

På virksomhedsdelen gennemfører du dit speciale, og beskæftiger dig med følgende:
 • Praktisk laboratoriearbejde
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Virksomhedsorganisation

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre projektet selvstændigt eller i en gruppe. Projektets emne vælger du selv under vejledning af en underviser.

Gode råd før studiestart

Du vil komme godt fra start på uddannelsen, hvis du er opmærksom på følgende:

 • Dine kompetencer inden for IT*, Matematik* og Kemi* bør være opdaterede ved studiestart, idet disse kompetencer skal bruges hele vejen igennem uddannelsen
  • Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser
 • Vi har forskellige arbejdsformer på uddannelsen. Du skal både kunne arbejde individuelt og i grupper, både i dagligdagen og til eksamen
  • Det er en vigtig forberedelse til arbejdsmarkedet, at du kan samarbejde med andre
  • Mange af vores eksamener er tværfaglige. Det er derfor ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og det er derfor ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob
  • Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder, eller læs mere på vores hjemmeside under afsnittet SPS

* Emner der er relevante at se nærmere på inden studiestart:

IT

 • Regneark
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsprogrammer

Matematik

 • Ligninger
 • Brøker
 • Procenter

Kemi

 • Det periodiske system
 • Kemiske reaktioner
 • Grundstoffet carbon
 • Syre-base kemi
 • Redox og sikkerhed
 • Sikkerhed
 • Kemisk regning

Adgangskrav


For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med erhvervsuddannelse (kun kvote 2)
Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)
Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 29 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Kvote 1
I kvote 1vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?
Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 78210

Du får svar på din ansøgning via din e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Du kan finde job i:

 • Den offentlige sektor
 • Private virksomheder – f.eks. indenfor
  • forskning
  • levnedsmiddelindustrien
  • medicinalindustrien
  • fødevareindustrien
  • kemisk industri
  • bioteknologisk industri

Du kan arbejde med områder såsom:

 • Udvikling
 • Analyse
 • Kvalitet
 • Rådgivning
 • Kontrol

Som laborant kommer du til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og med et fag i hastig udvikling. En laborantstuderende skal derfor kvalificeres fagligt såvel som personligt. Den personlige kvalificering ligger i, at du som laborant skal være omhyggelig, omstillingsparat, ansvarlig og fleksibel- samt kunne arbejde tæt sammen med andre faggrupper. Du kan komme til at arbejde med produktion, udvikling, rådgivning og kvalitet i private såvel som offentlige virksomheder.

Eksempler på jobprofiler

Forskning
Flere laboranter er ansat i et spændende forskningsmiljø, hvor de hjælper forskerne med at opnå resultater, som kan være banebrydende for f.eks. udvikling af nye lægemidler. Laborantens arbejde består bl.a. i at udføre forsøg og analysere dem for derefter at fremlægge resultaterne for forskerne, som så kan anvende dem i deres videre forskning.


Miljøkontrol

Som ansat på et kontrollaborantorie er en vigtig opgave at arbejde med miljøanalyser. F.eks. analyseres jord, der mistænkes for at indeholde forurening efter oliespild eller kemikalieudslip bl.a. på tidligere fabriksgrunde. Laborantens resultater er med til at afgøre, om jorden skal oprenses, inden der igen kan bygges på grunden. Det kan også være forurening af vandmiljøet, der undersøges, her kontrollerer laboranten f.eks. vandets kvalitet for at sikre rimelige vilkår for dyre- og plantelivet.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget efter gældende regler. På su.dk kan du søge om SU online og du kan finde alle de aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Lønnet praktik

Som et led i uddannelsen er du i et års lønnet virksomhedspraktik. Ved praktikophold i udlandet er det muligt at søge SU under hele opholdet.

Øvrige udgifter

Det forventes, at du har en bærbar computer, og du skal forvente en udgift til køb af bøger på ca. 3.000 kr.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Procesteknolog
Vil du arbejde med sundhed, fødevaresikkerhed, produktudvikling og kemi? Så læs mere om uddannelsen og muligheder her.
banner
Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Er du laborant eller procesteknolog og ønsker at hæve dine professionelle kompetencer? Så læs mere her.
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Individuel kompetencevurdering
Individuel kompetencevurdering