banner

Markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonom: Få en uddannelse, hvor du arbejder praktisk og systematisk med markedsføring

Markedsføringsøkonom er en 2-årig uddannelse for dig, der gerne vil have en god basisviden om økonomiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold - og der kan arbejde praktisk og systematisk med markedsføring.

Dét gør dig til en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter - på det danske såvel som på det internationale marked.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Uddannelsen er struktureret i fire dele - en fællesdel, en valgdel, en specialedel og et hovedprojekt - disse er fordelt på fire semestre:


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

På markedsføringsøkonom-uddannelsen får du på to år en solid og grundlæggende viden, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og realisere løsninger på et bredt område inden for marketing, kommunikation og salg.

Undervisningen på markedsføringsøkonomuddannelsen er meget praksisrettet og foregår i høj grad som gruppeprojekter med virksomheder samt i en kombination af klasseundervisning, forelæsninger, workshops og individuel vejledning.

Der er en tæt kontakt til erhvervslivet i form af projektarbejder, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, praktikforløb og i forbindelse med projektskrivning.

Som markedsføringsøkonom får du en stærk international profil og har bl.a. mulighed for ophold i udlandet enten som studie- eller praktikophold.

Der er planlagt aktiviteter på uddannelsen fire dage om ugen kl. 8-14.

Fællesdel

Fællesdelen løber over 1.-3. semester og er en tværfaglig kombination af nogle obligatoriske fag, som skal give dig en bred baggrund inden for centrale fagområder:

 • International markedsføring
 • Salg og markedskommunikation
 • Økonomi 
 • Organisation og ledelse
 • Jura


Valgdelen, specialedelen og hovedprojektet giver dig mulighed for selv at farve uddannelsen i forhold til dine egne interesser og styrker:

Valgdel

Valgdelen har du på 3. semester, hvor 2/3 af semestret er specialefag, hvorved du kan tone din uddannelse.

Der er mulighed for at vælge mellem følgende valgfag:

 • Statistik
 • Driftsøkonomi
 • Eksport I og II (undervisningen foregår på engelsk)
 • Markedskommunikation I og II
 • Entreprenørskab I & II
 • Oplevelsesøkonomi I og II
 • E-handel
 • Service Management (undervisningen foregår på engelsk)
 • Brand Management (undervisningen foregår på engelsk)
 • HD-valgfagspakke med jura, statistik og driftsøkonomi

Specialedel

I første del af 4. semester bruger du specialeforløbet på at specialisere dig yderligere ved at gennemføre et praktikforløb i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Hovedprojekt

I anden del af 4. semester afslutter du uddannelsen med et hovedprojekt. I hovedprojektet skal du dokumentere dine evner til at bearbejde en kompleks problemstilling, skabe overblik og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Du kan skrive dit hovedprojekt for en konkret virksomhed i Danmark eller i udlandet, men du kan også vælge at skrive et teoretisk hovedprojekt.


Sideløbende med de fire dele, tager hvert semester udgangspunkt i et overordnet tema:

1. semester - forretningsforståelse: metode og markedsforståelse

Vægten lægges på at få en grundlæggende forståelse af, hvordan man arbejder analytisk og metodisk med markeder og kunder. Vi arbejder også med selvledelse og det at arbejde i grupper.

2. semester - taktisk og operationel markedsføring B2B og B2C

På dette semester arbejdes der med B2C og B2B markedsføring og markedskommunikation samt den tilhørende støttende økonomi og jura.

3. semester - internationalisering og specialisering

Der er fokus på virksomhedens internationalisering, markedsudvælgelse baseret på makroøkonomiske analyse samt international etablering. På 3. semester er der indlagt en studietur, hvor vi tager ud på et eksportmarked og modtager undervisning på en partnerinstitution. Du bør sætte 5.000 kr. til side til denne tur.

4. semester - specialeforløb og hovedprojekt


Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav


For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med erhvervsuddannelse (kun kvote 2)
Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Hvis du søger ind på den danske Markedsføringsøkonom, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved vinteroptaget 2019 optager vi 70 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Kvote 1
I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?
Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 79210

Du får svar på din ansøgning via din e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte studievejleder Daniel Stokke.

Karrieremuligheder

Som markedsføringsøkonom kan du typisk blive ansat i internationalt orienterede virksomheder med opgaver inden for markedsføring, import, eksport, finansiering, transport, kommunikation m.v.

Konkrete arbejdsopgaver varierer naturligvis fra stilling til stilling. Nyuddannede markedsføringsøkonomer finder f.eks. arbejde på trainee-, assistent- eller mellemlederniveau, hvor der er brug for den gode teoretiske ballast, de har fået fra deres studie.

Dit første job kan f.eks. være som:

 • Marketingassistent
 • Marketingkoordinator
 • Eksportassistent
 • Salgsassistent
 • Informationsmedarbejder
 • Reklamekonsulent

Senere i karriereforløbet kan det være stillinger såsom:

 • Eksportchef
 • Konsulent
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Area Sales Manager

Nogle uddannede markedsføringsøkonomer vælger at bruge de ting, de har lært på uddannelsen, som et godt grundlag for at starte egen virksomhed, eller de vælger at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder. 

Hør om Jonas' uddannelse og drømme for fremtiden

Hør Jonas' historie om hans uddannelse på EAL. Jonas læste først markedsføringsøkonom og valgte efterfølgende at tage overbygningen i International handel og markedsføring.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1 

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Handelsøkonom
Vil du gerne opbygge kompetencer indenfor indkøb-, salgs- eller detailhandelsledelse? Læs om uddannelsen her.
banner
Pba. i international handel og markedsføring
Vil du kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
banner
Serviceøkonom
Vil du gerne koordinere og administrere på alle niveauer og arbejde på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser?
banner
Logistikøkonom
Vil du indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme?
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
sommeroptag 2018
sommeroptag 2018