banner

Formalia


Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag

I Lovbekendtgørelse nr 935 af 25/08/2014 om erhvervsakademier for videregående uddannelse og Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser (BEK nr 193 af 27/02/2014) er det fastsat, at erhvervsakademierne indenfor disse rammer skal nedsætte uddannelsesudvalg.

For Erhvervsakademiet Lillebælt nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Der nedsættes som minimum 8 uddannelsesudvalg – et for hvert univers for fuldtidsuddannelserne, hvor efter- og videreuddannelse er repræsenteret. Et særskilt uddannelsesudvalg for Ledelse etableres i regi af Ledelsesakademiet Lillebælt.

Uddannelsesudvalgenes sammensætning

Et uddannelsesudvalg består af 14 til 20 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer vælges af og blandt de studerende på erhvervsakademiet, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere på erhvervsakademiet, der er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • Fire til ti medlemmer udpeges fra aftagervirksomheder
 • Relevante organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere kan indstille to til fire medlemmer
 • Derudover kan udpeges op til to medlemmer ved selvsupplering

Akademiets ledelse tilforordnes udvalget. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, dagsordener samt referater skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside.

Kommissorium

Formål

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet, og relevans for samfundet og den regionale uddannelsesdækning.

Konstituering

På det første møde i udvalget vælges en formand. Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer 

Arbejdsopgaver

 • Inddragelse ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer
 • Indstilling til bestyrelsen eller rektors godkendelse om de institutionsspecifikke elementer i studieordningerne
 • Indsamler og videreformidler relevante informationer om udviklingen på området – både nationalt og internationalt
 • Skaber kontakter til erhvervsvirksomheder inden for området, f.eks. til praktik, hovedopgaver og projektsamarbejder
 • Bidrager med input til uddannelsens Kvalitets—og udviklingsrapport (KUK)
 • Kommer med input til de studerendes evaluering af uddannelsen (Ennova) og den udarbejdede handlingsplan/opfølgningsplan
 • Er rådgivende i forhold til andre relevante emner

Mødestruktur

Der afholdes som udgangspunkt to møder i udvalget – forår og efterår. Efterårsmødet indledes med en fælles del for samtlige udvalg af ca. 1 times varighed, hvorefter de ordinære udvalgsmøder for de respektive uddannelser afholdes. Herudover kan afholdes op til to yderligere årlige møder i udvalget, disse fastlægges af formand og uddannelseschefen.

Datoer for møderne fastsættes for et år ad gangen.

Dagsorden, bilag og øvrigt materiale sendes til mødedeltagerne senest 5 dage forud for mødet.

Uddannelseschefen underrettes om eventuelt afbud.

Formand og uddannelseschef udarbejder i fællesskab dagsorden.

Forslag til dagsordenspunkter sendes til uddannelseschefen senest 14 dage før mødets afholdelse.

Formanden leder møderne.

Referat

Uddannelseschefen udarbejder et beslutningsreferat.

Udkast til referat udsendes senest 2 uger efter mødets afholdelse med en indsigelsesfrist på 7 dage.

Referatet offentliggøres på erhvervsakademiets hjemmeside.