banner

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik

EU’s Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at der er skærpede krav for, hvordan Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) skal behandle dine persondata fremover.

I henhold til Persondataforordningens Artikel 13 og Persondataloven finder du herunder information om EAL’s indsamling og behandling af persondata i forbindelse med et studie hos os.

Persondata i forbindelse med ansøgning om optagelse

Din ansøgning med tilhørende bilag opbevares af Erhvervsakademiet Lillebælt, indtil 6 mdr. efter din udmeldelse fra EAL. Derefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Vi opbevarer dine data i et lukket studieadministrativt system, som er godkendt til sikker databehandling.

Hvis du har søgt ind via den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk, modtager vi dine oplysninger derfra. Når vi til den Koordinerede Tilmelding har indberettet, hvilke ansøgere der er optagelsesberettigede, træffes der en automatisk afgørelse om, hvilke ansøgere, vi må optage.

Oplysningerne fra din ansøgning med tilhørende bilag vil blive brugt i anonymiseret form til statistiske formål, f.eks. til udarbejdelse af oversigter over studerendes uddannelsesmæssige baggrund, alder, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter m.v.

Dine oplysninger videregives til SU-styrelsen til brug for tildeling af SU til uddannelsen.

Persondata under studiet

Løbende kommunikation under studiet
Individuel kommunikation med dig under studiet vil blive opbevaret i en særskilt mappe i det studieadministrative system, indtil 6 mdr. efter din udmeldelse fra EAL.

Karakterer
Eksamenskarakterer, som er opnået på studiet, opbevares i det studieadministrative system i 6 år efter uddannelsens ordinære afslutning. Derefter vil det ikke være muligt at få tilsendt en karakterudskrift fra din studietid på EAL.

Eksamensbeviser
I henhold til Arkivlovgivningen opbevarer EAL en kopi af dit eksamensbevis i 30 år fra udstedelsesdatoen.

Klagesager
De oplyste slettefrister forlænges i de tilfælde, hvor der verserer en klagesag, ind til klagesagen er afsluttet.

Fotos
Det profilbillede, du har indleveret eller fået taget ved studiestart, vil blive opbevaret i de studieadministrative systemer og vil blive brugt internt til f.eks. klassespejl m.v.

Til markedsføringsmæssige formål, f.eks. i brochurer eller på hjemmesiden, kan der blive brugt situationsbilleder fra undervisningen og studiemiljøet. Du har til enhver tid ret til at anmode om, at fotos med dig ikke offentliggøres.

Hvis vi har brug for nærbilleder af dig, vil du blive kontaktet med henblik på at give samtykke.  

Projekter/opgaver
De projekter og opgaver, du afleverer i løbet af studiet, vil blive opbevaret i de studieadministrative systemer.

I de tilfælde, hvor dit projekt eller din opgave ønskes brugt i undervisningsøjemed, vil du blive kontaktet med henblik på at give samtykke. Projektet/opgaven vil altid blive anonymiseret.

Senest 6 mdr. efter uddannelsens afslutning, vil projekterne/opgaverne blive slettet.

Persondata efter studiet

Cirka 1 år efter din eksamen på et fuldtidsstudie, vil du blive kontaktet pr. e-mail med henblik på deltagelse i en dimittend-undersøgelse. Du vil blive spurgt om, hvorvidt du er kommet i arbejde, hvilket område du arbejder inden for m.v.

Formålet med dimittend-undersøgelsen er at udarbejde anonyme statistikker over, hvor stor beskæftigelsesprocenten er efter endt uddannelse hos os.

Rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, ligesom du kan anmode om at få oplysninger slettet, som ikke er relevante.

Hvis det viser sig, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du anmode om at få dem ændret hurtigst muligt.

Kontakt

Send en e-mail med dit fulde navn og fødselsdato til eal@eal.dk, hvis du har spørgsmål til de oplysninger, vi har registeret om dig.

Kontakt vores Data Protection Officer, Anders Normann-Nielsen, anon@esis.dk, hvis du mener, at vi måske har overtrådt databeskyttelsesreglerne.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, vi har truffet omkring dine persondata, kan det ske til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk