DEN BLÅ-GRØNNE KLIMASKÆRM

Økosystem tjenester i den tætte by 

Bæredygtighed og blå-grønne strukturer er i fokus i moderne byer. Det skyldes ikke mindst en øget klimabevidsthed og ny viden om, hvordan det blå-grønne smitter positivt af på byens mennesker. Tilmed er der penge at spare, og initiativerne styrker byers branding og image. 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i bæredygtig byudvikling og fokuserer på relationen mellem bygninger og byrum. Hvordan optimerer og implementerer vi blå-grønne løsninger i forskellig skala? Og hvordan integrerer vi vegetation af forskellig art og byvand i byrummet, så naturelementer gavner både klima, miljø og livet i byen? 

I en tid hvor urbaniseringen er høj, og byerne fortættes, er det ekstra vigtig at bevare og re-introducere blå-grønne strukturer.  Mange nyere byggerier inddrager da også grønne initiativer. Både i udland og herhjemme findes bygninger og byrum med grønne tage, grønne vægge, gårddæk, tagterrasser og træer, græs og urter på forskudte terrasser. Derimod er håndtering af regnvand og vegetationsteknikker til lokal regnvandshåndtering mindre udforsket. 

PhD projektet er startet den 1. oktober 2015, og er et samarbejde mellem Københavns Universitets afdeling ‘Landskabsarkitektur og Planlægning’ og EALs univers ‘Byggeri og Energi’. De endelige forskningsfelter er under udvikling.

 

INVITER NATUREN IND I BYLIVET

Forskningsprojektet undersøger mulighederne for beplantning og vandhåndtering i det tætte bymiljø, I stedet for at lede vandet væk er tanken at udnytte vandet til planter og liv i byrummene. I den sammenhæng er det naturligt at inkludere bygningerne og undersøge deres potentiale for at deltage aktivt som en forlængelse af landskabet.  Hvordan optimerer vi bygninger og byrum i den tætte by, så de bidrager til klimaregulering og tilpasning, samtidig med at deres stedsspecifikke værdi bevares? 

Ved at svare på disse spørgsmål får vi et grundlag for at implementere vegetation på nye måder, der ydermere bidrager til øget biodiversitet. Det kan undersøges på forskellige niveauer og med forskellige intentioner, for eksempel gennem nye konstruktive systemer eller innovative applikationer til eksisterende byggeri, samspillet mellem byggeriet og det tilgrænsende byrum og de mere bløde menneskelige værdier, der opstår gennem transformationen.  

Danmark er i front, hvad angår bæredygtig byudvikling og klimatilpasning. Gode eksempler i København er Klimakvarteret på Østerbro og Tåsinge Plads. Også strategidokumenter fra Odense vidner om byens fokus på blå-grønne initiativer, som vi med fordel kan følge, når de implementeres i Nyt OUH og TBT-byggeriet i Odense centrum.

 

BRO MELLEM TEORI OG PRAKSIS

Studerende, undervisere og virksomheder spiller en meget aktiv rolle i forskningsprojektet på grund af deres viden om de konstruktive aspekter. 

Vi bliver en del af universet og bidrager med undervisning, lige som vi faciliterer workshops for studerende og virksomheder. Samtidig får vi stor gavn af de studerende både til indsamling af viden og afprøvning af teorier i praksis. Afgørende er det at bygge bro mellem teori og praksis, så ny viden og optimerede løsninger kan realiseres i det virkelige liv.