UDVIKLINGSCENTER for demensområdet

Baggrund samarbejdet

Odense Kommune, OK-Fonden, Marguerittens Venner, University College Lillebælt (UCL) og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) har drøftet behovet for at fremme et samarbejde inden for demensområdet. Det har ført til et ønske om at indgå et formelt samarbejde, som benævnes Udviklingscenter for Demensområdet.

 

Udviklingscenterets to temaer

Udviklingscenter for demensområdet har to overordnede temaer.

  1. Kompetenceudvikling
  2. Forskning og tværfaglighed

For begge temaer gør det sig gældende, at der er tale om en cyklus, hvor parterne indgår i et samarbejde om identificering, prioritering og afprøvning af ny viden, som så efterfølgende omsættes som f.eks. modeller i kompetenceudviklingsforløb, uddannelser, indsatser og arbejdsgange inden for demensområdet generelt og på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Den omsætning kan bl.a. tage udgangspunkt i national og international erfaringsindsamling fra praksis, systematisk litteraturgennemgang og praksisrelateret forskning om faglige metoder, pædagogik og kommunikation i forhold til demens.
Den kan også tage afsæt i, at medarbejdere eller personer under uddannelse i et feltstudie finder udfordringer, som bæres ind i udviklingscenteret. Disse udfordringer kan være indenfor mange forskellige felter, som f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, løsninger indenfor bygninger, omgivelser og miljø og løsninger i forhold til samspillet mellem borgere, pårørende og medarbejdere.

Uddannelsesinstitutionerne er forpligtet til, at den viden, der udvikles i projekter, også føres tilbage, så den kan bruges af de personer, der er under uddannelse. Dermed kan de personer, der er under uddannelse, efterfølgende drage nytte af den viden, når de ansættes efter endt uddannelse. Medarbejderne på de arbejdspladser, som arbejder med indsatser for borgere med demens, kan også drage nytte af den viden om nye indsatser, de genererer i samarbejdet med personer under uddannelse.

Parterne i udviklingscenteret skal have som mål at være førende, når det gælder forskning og erfaring i forhold til kompetenceudvikling, uddannelse, rammer/bygninger/miljø samt praktisk udøvelse inden for demensområdet. Målet er at udvikle nye løsninger og ny viden i udviklingscenteret, som fx kan formidles eller udbydes og sælges til andre, gerne både nationalt og internationalt.

 

Samskabelsen er grundelementet

Udviklingscenter for demensområdet baserer sig på samskabelse. Centerets opgaver har derfor et fremadrettet og udviklingsorienteret fokus, og skal ikke alene være fokuseret på problemløsning.

Samskabelsen skal primært være orienteret omkring processen, hvor de involverede parter tværfagligt definerer og udvikler handlinger i forhold til konkrete udfordringer og problemstillinger.

En problemstilling kan fremstå anderledes, når nye aktører går sammen om at se på det. Derfor er det et særligt potentiale, og betydningsfuldt for et udviklingscenter på demensområdet. Udviklingscenteret skal således ses som et vindue mellem udvikling og praksis, hvor der spilles begge veje.

 

Ansvarsområder i et udviklingscenter

En handleplan skal være styringsgrundlaget for driften af Udviklingscenteret, og på baggrund af bestyrelsens (se notat om juridisk konstruktion) prioriteringer udarbejder udviklingscenteret hvert år en detaljeret handleplan, der viser, hvilke aktiviteter der planlægges at igangsætte. Handleplanen skal godkendes af bestyrelsen.

 

Handleplanen vil kunne indeholde følgende områder

  • Overvåge og udpege de vigtigste områder, spørgsmål og behov i forhold til kompetence- udvikling inden for arbejdet med borgere med demens. Der kan både være tale om erfarings- opsamling i det daglige arbejde med borgere med demens samt litteraturgennemgang.
  • Løbende opdatere ”Udfordringsbanken,” hvor såvel medarbejdere, pårørende, borgere, personer under uddannelse og andre kan mel- de udfordringer, som Udviklingscenteret skal medvirke til at generere løsninger på.
  • Afdække praksisanbefalinger og facilitere afprøvning og implementering af disse.
  • At sikre deltagelse af erhvervsliv mhp. fortlø- bende afsøgning af forretningsmuligheder.
  • Formidle relevant forskning på demens- området på grundlag af de identificerede og prioriterede spørgsmål og de identificerede behov for viden (knowledge gaps).
  •  Afprøve velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet i samarbejde med bor- gere, medarbejdere, uddannelsesinstitutio- ner og relevante virksomheder.
  • Bidrage til ansøgninger om fondsmidler sammen med de involverede samarbejds- parter
  • Det er afgørende, at både borgere, med- arbejdere samt personer under uddannelse fra de relevante uddannelsesinstitutioner indgå i ovenstående arbejde.

 

Parternes forudsætninger for samarbejde

Odense Kommune ambition i et udviklingscenter er tage aktiv del i at identificere, prioritere og facilitere udfordrin- ger behov, relevant forskning, uddannelse og vidensfor- midling i forhold til demensområdet Effekten af dette skal bidrage til at udvikle de kommunale indsatser og arbejds- gange.

OK-Fondens ambition.....

Erhvervsakademiets ambition er at kunne indgå I et tæt udviklingssamarbejde med de øvrige partnere I udvik- lingscentret. Herunder med fokus på produkt, ide, kon- cept og metodeudvikling.

EAL har interesse i at bruge udviklingscentret som et viden- og innovationslaboratorium, hvor borgere, med- arbejdere, virksomheder og personer under uddannelse mf. har mulighed for at udvikle og sammen indgå I nogle konkrete innovationsforløb.

Udviklingscentret vil kunne skabe rammerne for et innovativt miljø i samarbejde med forskellige virksom- heder, videninstitutionerne og Odense Kommune og/ eller på tværs af flere forskellige kommuner. Et af målene med at tænke innovativt på tværs af organisationer og virksomheder er at bidrage til udvikling og fremgang i de deltagende virksomheder.

Dette vil kunne underbygge en spændende udviklingsproces, hvor alle parter bidrager i innovationsarbejdet med fokus på at udvikle nye produk- ter, koncepter, teknologier og metoder.

Nye ideer opstår, når mennesker mødes på tværs af brancher, organisatio- ner og uddannelser og tænker ud af boksen.

EAL vil gerne indtænke områder som: IT og E-koncepter Byg og energi Teknologi området generelt Kognitionslab

University College Lillebælts ambition...

Marguerittens Venners ambition....