VIDENCENTER FOR EVENTS, OPLEVELSER OG TURISME

Gennem viden om oplevelser skal vi yde vores bidrag til vækst indenfor oplevelsesøkonomien lokalt, regionalt og nationalt. Vi skal bidrage til uddannelsernes videngrundlag samt styrke uddannelsernes relevans for studerende og virksomheder.

Videncentret for Events, Oplevelser og Turisme skal vedligeholde og udbygge videngrundlaget indenfor vores uddannelser gennem partnerskaber og opbygning af udviklings- og forskningsprojekter. Dette sker med inddragelse af undervisere på tværs af EALs uddannelser, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

 

VIDENCENTRETS OPGAVER

Videncenterchefen har ansvaret for at lede og koordinere viden- og udviklingscenterets aktiviteter, herunder:

 • Etablere virksomhedsprojekter, der er relevante for uddannelsernes videngrundlagsudvikling og for de studerendes læring samt skaber værdi for involverede virksomheder

 • At bidrage til etableringen af en projektportefølje, der udvikler og konsoliderer akademiets udviklingsområder

 • At lede og koordinere arbejdet med at skabe tydelige sammenhænge og koblinger mellem udviklingsområderne og uddannelsernes fagligheder, strategiske videngrundlagsarbejde og deres virksomhedssamarbejde som defineret i akademiets læringsstrategi

 • Udvikle strategiske partnerskaber om videnudvikling gennem virksomhedsprojekter

 • At bidrage til udvikling af fleksible og agile rammer for det tværorganisatoriske samarbejde i akademiet mellem center og uddannelsesmiljøer

 • Være kontakt- og koordinationsansvarlig for akademiets kontakt og samarbejde med relevante eksterne parter indenfor udviklingsområdet

 • Skabe og udvikle relationer til relevante forsknings- og videnmiljøer – nationalt og internationalt

 • Skabe grundlag for adjunkters arbejde med innovations-, udviklings- og forskningsrelaterede opgaver som led i lektorkvalificering

 • Udvikle rammer og muligheder for ekstern projektfinansiering

 • Bidrage til rammer for etablering og udbud af efter- og videreuddannelse

 • At lede arbejdet med udvikling og vedligeholdelse af professionelt netværk på tværs at akademiets universer

Videncenterchef og uddannelseschef bemander i samarbejde med uddannelseschef for de relevante uddannelsesuniverser en udviklergruppe, der medvirker til projekternes forankring i og bidrager til uddannelsernes videngrundlag samt understøtter Viden- og udviklingscentrets aktiviteter.

 

HVORDAN

Videncentret er en konsulentfunktion, der skal supportere og servicere undervisere og studerende, i bestræbelserne på at udvikle virksomhedskontakten, indsamle ny viden og opbygge relationer til relevante organisationer og netværk

 • Videncenterchefen er til rådighed som sparringpartner og rådgiver.

 • Understøtter undervisernes arbejde med opbygning og udvikling af projekter, deltagelse i netværk og etablering af nye kontakter.

 • Skal sikre opfyldelse af mål i videncenterkontrakten indenfor de 7 indikatorer dokumenteret gennem progression i VG-rapporten og formidling af generaliserbar viden i form af artikler, rapporter, oplæg, og forskning

 • Er med til at sikre sammenhængen mellem Videngrundlag og kvalitetsudvikling.

 

HVAD ER ET STUDIEPROJEKT?

Et studieprojekt er en aktivitet, hvor studerende – som en del af deres studie og sammen medundervisere – arbejder med virksomheden om innovation. Dvs værdiskabende løsninger på produkt-, proces- eller serviceudfordringer, som virksomheden ikke har svar på.

 

HVAD ER ET VIDEN- OG INNOVATIONSPROJEKT?

Viden- og innovationsprojekter er et forpligtende samarbejde mellem EAL og én eller flere virksomheder om udvikling indenfor et generaliserbart område. Det adskiller sig fra studieprojektet ved at strække sig over flere semestre.

 

HVAD ER ”FRASCATI-HØJDE”?

I forbindelse med udbygning af viden- og kvalitetskultur, tales der om begrebet ”Frascati-højde”*. Vi benytter følgende definition:

 • Skabende arbejde på systematisk grundlag for at øge den videnskabelige og tekniske viden

 • Udnyttelse af den eksisterende viden til nye praktiske anvendelser

 • Forsknings- og udviklingsbegrebet omfatter anvendt forskning og udviklingsarbejde (Kan eksempelvis indgå i Lektoranmodningen)

 • Anvendt forskning er originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden - primært rettet mod bestemte praktiske mål

 • Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser