banner

Erasmus+ praktikophold


Hvis du gerne vil i praktik i en virksomhed i EU, kan du søge om et Erasmus+ stipendium.

Krav

 • For at komme af sted skal det gå gennem os, og du skal være indskrevet som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted
 • Praktikopholdet skal vare mellem 3 og 12 måneder
 • Du kan deltage i 12 måneders studie- og/eller praktikophold i alt under dit studie på Erhvervsakademiet
 • Du skal finde en praktikvirksomhed i udlandet i et af de lande der dækkes af Erasmus+ programmet. Det kan være en offentlig eller privat virksomhed

I tilfælde af for få midler i forhold til antallet af ansøgere, tildeler vi legater efter de følgende kriterier (efter rækkefølge herunder):

 • Studieophold i udlandet hos en partnerinstitution (enten Erasmus+ eller Nordplus partnere, alt efter hvilken type legat den studerende har ansøgt om)
 • Praktik i udlandet, hvor destinationen er forskellig fra den studerendes eget hjemland
 • Praktik i udlandet i den studerendes eget hjemland
 • Praktik i udlandet, hvor ansøgeren ved deadline for ansøgning endnu ikke har fundet en praktikvirksomhed

Stipendiets størrelse

Stipendiet udgør EURO 300-350 pr. måned (2015/2016 takst) i det antal måneder, som er obligatorisk jf. studiets studieordning.

Forsikring

Hvis du modtager Erasmus+ midler til praktik i udlandet, er du forpligtet til at have forsikringsdækning for ulykke og ansvar i arbejdstiden, hvis din arbejdsgiver ikke dækker dig. Vi kan ikke bevillige Erasmus+ midler, hvis du ikke har den nødvendige forsikringsdækning. Derfor skal du aflevere et forsikringsbrev til os på engelsk, hvor det fremgår, at du er dækket for ulykke og ansvar i arbejdstiden.

Hvis din forsikring er på engelsk, og det er tydeligt, at du er dækket for ulykke og ansvar i arbejdstiden, behøver du ikke aflevere et forsikringsbrev .

Hvis du tager din praktik i udlandet uden Erasmus + midler, anbefaler vi stadig, at du er dækket for ulykke og ansvar i arbejdstiden.

Alle anbefales at have en rejseforsikring.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for at søge Erasmus stipendium er:

Efterårssemester: 1. maj
Forårssemester: 1. november

Du finder ansøgningsskemaet her på siden.
Hvis du ansøger, inden du har fundet din praktikplads i udlandet, skal du kontakte international afdeling, så snart du har fundet din praktikvirksomhed.

Svar på ansøgning

Du modtager en mail fra det internationale kontor med information, om du har fået stipendiet eller ej.

Dokumenter

Hvis du får stipendiet, er der yderligere dokumenter, der skal udfyldes, før du tager af sted. Det internationale kontor sender disse direkte til dig på mail, hvis du bevilliges Erasmus+-stipendium.

Støtte til nyuddannede

Som nyuddannet kan du få støtte til et praktikophold i udlandet. Du kan få støtte i 12 måneder, men herfra skal trækkes det antal måneder, du allerede har modtaget Erasmus støtte til enten praktik eller til et semester i udlandet.

Det er en betingelse for at få støtten at du:

 • Søger støtten før du er færdiguddannet og senest hhv. 1. maj og 1. november som ved øvrig Erasmus+ støtte
 • Har en praktikaftale med en virksomhed med alle dokumenter underskrevet senest den dag, du får dit eksamensbevis
 • I øvrigt følger den normale Erasmus+ procedure og f.eks. tager de tilknyttede sprogtests og slutevaluerer dit ophold
 • Dokumenterer at din arbejdsgiver eller du selv har tegnet en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring, som dækker dig i arbejdstiden

Du søger om støtte til nyuddannede via det generelle ansøgningsskema. Du finder dette skema her på siden.

Erasmus+ støtte til studerende med særlige behov

Erasmus+ lægger særlig vægt på vejledning omkring og finansiering af de ekstraomkostninger, der er for studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige forhold, der gør, at det ikke er muligt for dem at deltage i et Erasmus+ ophold uden ekstra økonomisk støtte.  Dette skal være med sikre, at alle studerende kan få fuldt udbytte af Erasmus+ mulighederne.

Ekstra støtte

Udover det sædvanlige Erasmus+ mobilitetslegat for studie eller praktik, kan du søge om ekstra Erasmus+ støtte til studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige lidelser til dækning af dine yderligere behov under mobiliteten. For at kunne søge om Erasmus+ legat for studerende med særlige behov, skal du under din forberedelse til din Erasmus+ mobilitet lave en beskrivelse af de behov og forventede ekstra udgifter du har på grund af din(e) fysiske, mentale eller helbredsmæssige lidelse(r).

Hvilke særlige behov har du?

Du kan blandt andet være berettiget til ekstra støtte i forbindelse med din Erasmus+ mobilitet på følgende områder: Tilpasset bolig, rejseassistance, lægeassistance, forskelligt udstyr, tilpasning af undervisningsmateriale, en ledsager, mv.

Ansøgning

Bed International Afdeling (internationaloffice@eal.dk) om hjælp til at udfylde Erasmus+ ansøgningsskemaet for studerende med særlige behov.