banner

Energiteknolog

Energiteknolog er for dig, der vil gå forrest i energirevolutionen.

Udviklingen i energiforbruget ændrer sig markant i disse år, hvilket peger på, at der i de kommende år kommer til at mangle ”energispecialister”, der kan indgå i rådgivning, innovation og optimering af nye teknologier og energiløsninger.

Din funktion som energiteknolog er at være koordinator og rådgiver mellem forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg udføres på et niveau, hvor der er taget hensyn til energioptimering.

Du har ikke den samme faglige dybde på projekteringsniveau som de projekterende, men du har det overblik over de forskellige fagområder inden for VVS, el, automatisering og byggeteknik, som er nødvendigt for at kunne se projekterne i helhed ud fra et energimæssigt synspunkt.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Som energiteknolog er du med til at sikre, at de overordnede energistrategier både nationalt og lokalt vil kunne overholdes.

Derfor er energiteknologuddannelsen udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet og sammensat til at møde efterspørgslen på rådgivning om og udførelse af komplekse energi- og indeklimasystemer. 

VE-godkendelse

Som studerende på erhvervsakademiets energiteknologuddannelse, har du som en del af din uddannelse mulighed for at få status som VE-installatør. Som nyuddannet energiteknolog med en VE-godkendelse i hånden vil du stå stærkere på arbejdsmarkedet. Det forventes, at VE-ordningen på sigt vil blive lovpligtig. Du kan læse mere om VE-ordningen under 'indhold'. 

Uddannelsen er bygget op således:


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

De obligatoriske uddannelseselementer består af:

 • Bygningskompleksets energi - herunder byggeteknik, indeklima, automation, styring og regulering
 • Energiforsyning og omsætning - herunder energiteknik, traditionelle og nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, planlægning og energirigtig projektering
 • Energirigtige processer og produktionsanlæg  - herunder procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder
 • Virksomhedsrelaterede elementer - herunder innovation, forretningsforståelse og projektledelse

Valgfrie uddannelseselementer

Formålet med de valgfrie uddannelseselementer er, at du kan specialisere dig inden for specifikke fagområder, der kan tage udgangspunkt i lokale behov eller interessefelter, og dermed kan du forme uddannelsen efter eget ønske inden for givne rammer.

De valgfrie uddannelseselementer er delt op i følgende 3 ligeværdige specialer:

 • Proces- og produktionsanlæg, f.eks. procesanlæg, procesventilation, køleteknik, maskinsikkerhed, el-beregninger, måleteknik, styrings- og regulering, budgettering
 • Bygningsinstallationer, f.eks. energirigtig arkitektur, building management systems, bygningsventilation, klimaanlæg, maskinsikkerhed, budgettering
 • Alternative og nye energiformer, f.eks. alternative energiformer og anvendelsesmuligheder, klima & miljø, styrings- og reguleringsteknik, maskinsikkerhed, budgettering

VE-ordningen

Som studerende på erhvervsakademiets energiteknologuddannelse, har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

VE-ordningen er en nyere godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør indenfor de fire VE-områder: Biovarme, varmepumper, solvarme og solceller.

Som et led i uddannelsen kan du på Erhvervsakademiet Lillebælt oparbejde den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at kunne imødekomme de nye krav i fremtiden.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

Du har som studerende mulighed for at blive VE-godkendt ved at følge et af vores valgfagsmoduler indenfor vedvarende energiløsninger. Der er følgende valgfag:

 • Varmepumper
 • Biomassekedler
 • Solvarme
 • Solceller

Efter at have afsluttet et af ovenstående valgfag, har du mulighed for at blive VE-godkendt ved Energistyrelsen.

Du kan læse mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Praktik

I praktikken opnås kendskab til relevante erhvervsfunktioner og faglige problemstillinger hos en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Afsluttende eksamensprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for energiteknologi, og opgaven/projektet formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed.

For mere detaljeret information kan du downloade studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Erhvervsuddannelser:

 • Anlægsstruktør
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Brolægger
 • Bygningsstruktør
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Murer (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energi (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 73330

Vejle: 73340

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli Kl. 12.00

Hvem skal søge i Kvote 1?

Du kan søge i kvote 1, hvis:

 • Du afslutter eller har afsluttet en gymnasial uddannelse

Hvem skal søge i Kvote 2?

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du søger på baggrund af en erhvervsuddannelse
 • Du søger på baggrund af adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Du ikke har en adgangsgivende uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Fordelingen mellem Kvote 1 og Kvote 2 er 50/50.

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup (Vejle) eller Hanne Søndergaard (Odense).

Karrieremuligheder

Energiteknologuddannelsen løser et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder såsom:
 • Forsyningsvirksomheder (konventionel- og alternative energiforsyning)
 • Større industrivirksomheder
 • Energikonsulentfirmaer
 • Projekterende rådgivere (bygningsinstallationer og procesanlæg)
 • Arkitektvirksomheder
 • Grossistvirksomheder og leverandører (Salg, indkøb og rådgivning)
 • Kommunale instanser (tekniske forvaltninger)
 • Statslige instanser (fremtidssikring af energirigtig udvikling)

Som energiteknolog kan du energioptimere bygningstekniske installationer samt proces- og produktionsanlæg, du kan stå for gennemførelse af komplekse projekteringsarbejder, herunder arbejder med alternative og nye energiformer.

Du rådgiver i forhold til at vælge energirigtige produkter og du vil benytte dine kompetencer i forbindelse med godkendelse af bygningsarbejder hos offentlige instanser.

Som energiteknolog varetager du tværfaglige opgaver inden for el-, automatiserings- og vvs-området. Hvilke kompetencer du forventes at anvende afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Typiske jobtitler for energiteknologer er:

 • Energirådgiver
 • Energikoordinator
 • Energichef
 • Projektleder

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
El-installatør
Vil du kunne integrere din viden om bl.a. tekniske forhold i forbindelse med opgaver inden for konstruktion og dimensionering af el-området?
banner
Automationsteknolog
Vil du gøre en forskel i industrien og udvikle dine tekniske og menneskelige kvalifikationer?
banner
IT-teknolog
Vil du arbejde med udvikling, konstruktion og drift af hardware, netværksløsninger, indkøb, salg, service og projektledelse?
banner
Bygningskonstruktør (Pba.) og byggetekniker
Vil du koordinere arkitektens og ingeniørens arbejde og dermed sørge for helheden i projektet, samt analysere bygningsdeles funktionskrav? 
banner
Byggekoordinator
Byggekoordinator er for dig, der vil arbejde med planlægning, økonomi og ledelse af byggeprojekter i den udførende fase.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder