banner

Handelsøkonom

Handelsøkonom: Hvis du vil arbejde med salg, detailhandel eller indkøb


Handelsøkonom er en 2-årig uddannelse, som klæder dig på til at kunne arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring. Under uddannelsen opnår du viden indenfor bl.a. erhvervsøkonomi, afsætning, kommunikation og virk­somhedens organisering og styring. Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi samt at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og plan­lægge og gennemføre markedsanalyser.

 

Med en uddannelse til handelsøkonom får du dermed en business uddan­nelse, som er opbygget omkring alle de aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

En af uddannelsens store styrker er, at du får tæt tilknytning til en virksomhed, hvor du kan afprøve teorierne i praksis. Undervisningen er baseret på kursusforløb og projektarbejde, hvorved du får erfaring i projektledelse, som i dag anvendes i mange virksomheder.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Fagene på handelsøkonomuddannelsen

Under uddannelsen skal du igennem en række fælles fag, uanset hvilken specialeretning du vælger.

Specialisering

 • Indkøb og indkøbsledelse  
 • Salg og salgsledelse              
 • Detailhandelsledelse  
 • Entrepreneurship     

Indkøb og indkøbsledelse

Kunne du tænke dig at sidde på den anden side af forhandlingsbordet end sælgeren, så er specialet i indkøb og indkøbsledelse noget for dig. 

Drømmer du om at blive indkøber, vil du i valgfaget indkøb og indkøbsledelse lære om forhandlingsteknik – herunder blandt andet økonomisk argumentation og spørgeteknik.

Du vil ligeledes arbejde med kulturforståelse, handelskutymer og regler for at kunne begå sig på internationale markeder. Du vil også tilegne dig viden og forståelse for ledelsens ansvar for planlægning og koordinering af opgaver i forhold til såvel leverandører, virksomhedens afdelinger og egne medarbejdere.

Det vil selvfølgelig være en naturlig forlængelse af dit specialefag, hvis du søger praktikstilling inden for den ønskede specialeretning

Salg og salgsledelse

Drømmer du om at gøre karriere indenfor salgsledelse, får du en god start på karrieren med en handelsøkonomuddannelse med specialisering i salg og ledelse. 

Salg er meget mere end "pistolsalg". Moderne salg handler om at skabe længerevarende relationer. I en foranderlig verden med skarp konkurrence er det samarbejdet mellem kunde og leverandør, der for alvor skaber de optimale resultater.

Derfor får du, udover en grundig træning i salgs- og kommunikationsteknikker, også et solidt kendskab til såvel Key Account Management, Customer Relationship Management (CRM), salgsledelse samt kundeservice- og Call Center Management.

Da salgstræning også handler om at opnå størst mulig viden om og erkendelse af egen adfærd, indledes undervisningen med en personlighedstest. Testen tegner et billede af din profil og øger din evne til at forstå, hvad der kan ligge bag forskellige former for adfærd ved kommunikation mellem mennesker.

Detailhandelsledelse

Med specialet i detailhandelsledelse har du et godt udgangspunkt for et lederjob i detailhandelen.

Måske har du allerede erfaring fra detailhandel, men mangler noget for at komme videre med karrieren. En handelsøkonomuddannelse med speciale i detailhandelsledelse bygger videre på din eksisterende erfaring, og giver dig ny viden og nye værktøjer inden for:

 • Kædedrift og ledelse
 • Retailing Management
 • Category Management
 • Konceptudvikling
 • Trade Marketing
 • Space Management

I moderne detailhandelsledelse er tæt samarbejde mellem kunde og leverandør samt kædedrift vejen til at højne og fastholde styrken i forhold til den efterhånden globale konkurrence. Du lærer at udnytte virksomhedens handlingsparametre optimalt i denne skarpe konkurrence.

Entrepreneurship

Specialefaget entrepreneurship er for dig, der gerne vil vide mere om at starte egen virksomhed indenfor handel.

Formålet med faget er, at du skal opnå indsigt i iværksætterens rolle og vilkår. Du skal opnå viden om innovationsprocesser, forretningsudvikling og udvikling af virksomhedens produkter, idéer, visioner og mål.

Du bliver i stand til at vurdere opdukkende markeds- og forretningsmuligheder og lave forretningsplaner for opstart af virksomhed, der kan udnytte de nye muligheder.

Faget indeholder:

 • Strategisk foranalyse
 • Innovation
 • Kompetencer
 • Sourcing/outsourcing
 • Forretningsplan
 • Forretningsudvikling
 • Etableringsformer  

På Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle udbyder vi som udgangspunkt alle specialefagene, men forbeholder os ret til kun at gennemføre et eller to specialefag, afhængig af antallet af studerende på en årgang og baseret på hvilke(t) specialefag, der er mest efterspurgt på den enkelte årgang.

På uddannelsens 3. og 4. semester skal du i praktik i en virksomhed (45 ECTS) og skrive hovedopgave (15 ECTS). Praktikperioden afvikles bedst i en praktikstilling, der passer til dit valgte specialefag.

Undervisningen på 1. og 2. semester er fordelt, som det er illustreret i figuren ovenfor.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Erhvervsuddannelser:

 • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
 • Detailslagter (med specialer)
 • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
 • Eventkoordinator
 • Generel kontoruddannelse
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Kontoruddannelse (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik D eller Virksomhedsøkonomi D eller Erhvervsøkonomi D

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 35 studerende i Odense og 41 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit.

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 74625

Vejle: 74630

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Vinter

Vi forventer at oprette et vinterhold i Vejle med studiestart 1. februar 2018. Du kan søge ind på vinterholdet via denne hjemmeside fra cirka midten af september 2017.

I Odense forventer vi ikke at oprette vinterhold.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup (Vejle) eller Susanne Bøg Mortensen (Odense).

Karrieremuligheder

Fremtidsmulighederne er gode for dig, der vælger at tage en handelsøkonomuddannelse.

Mange handelsøkonomer får job hurtigt efter afsluttet uddannelse. En væsentlig årsag hertil er, at du gennem det lange praktikophold får tilknytning til praktikvirksomheden, som ofte ender op med at ansætte den praktikant, som i løbet af praktikperioden er kommet godt ind i virksomhedens rutiner og måde at arbejde på. 

Indkøb og indkøbsledelse

Valgfaget indkøb og indkøbsledelse fører typisk til ansættelser med stillingsbetegnelser som f.eks.:

 • Indkøbsassistent
 • Logistikmedarbejder
 • Indkøber
 • Logistikchef

Salg og salgsledelse 

Specialet i salg og salgsledelse giver dig gode forudsætninger for at bestride jobs som f.eks.:

 • Sælger
 • Salgschef
 • Salgskonsulent
 • Key Acccount Manager
 • Call Center leder
 • CRM-manager 

Detailhandelsledelse 

Som handelsøkonom med speciale inden for ledelse i detailhandelen vil du opnå jobmuligheder som f.eks.:

 • Afdelingsleder
 • Distriktschef
 • Butikschef
 • Konsulen
 • Category Manager
 • Space Manager

En del vælger også at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Til studerende der skal læse i Odense
Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Til studerende der skal læse i Vejle
Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Selve undervisningen er gratis, men du skal regne med en udgifter til bøger på uddannelsens første og andet semester.

Lønnet praktik

På uddannelsens andet år er du i lønnet praktik. Lønnen afhænger af, hvilken aftale du indgår med praktikstedet. HK har uddannelsens praktikperiode med i deres overenskomster, hvor lønnen ligger i 12.000 og 16.000 pr. måned, afhængig af dine forudgående kvalifikationer. Du kan ikke regne med at være omfattet af HK´s overenskomst, det vil afhænge af din individuelle praktikansættelse - men den giver en god indikation af lønniveauet i praktikperioden.
Du skal selv finde praktikpladsen, så gå i gang allerede nu med at gøre dig nogle overvejelser og kig rundt i dit, dine forældres eller dine bekendtes netværk for praktikmuligheder.

Såfremt du vælger at opstarte egen virksomhed, som du afvikler praktikperioden i, skal du selv finansiere din løn/have løn fra din egen virksomhed.

Nogle studerende har erhvervsarbejde ved siden af studiet, men det er en kendsgerning at for meget erhvervsarbejde øger risikoen for, at studiet må forlænges eller giver et lavere eksamensgennemsnit.

Kontakt uddannelsens studievejleder for yderligere oplysninger.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:
 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Markedsføringsøkonom
Vil du være en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter?
banner
Pba. i international handel og markedsføring
Vil du kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
banner
Serviceøkonom
Vil du gerne koordinere og administrere på alle niveauer og arbejde på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser?
banner
Logistikøkonom
Vil du indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme?
banner
Sport Management (Pba.)
For dig der drømmer om at arbejde med udvikling og ledelse inden for sports-, event- og fritidsindustrien
banner
Pba. i international hospitality management
Vil du varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring og drift i branchen for oplevelsesøkonomi?
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
sommerOptag 2017