banner

Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknolog er for dig, der har lyst til at arbejde med natur, dyr, planter og miljø.

Jordbrugsteknolog er en 2-årig uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med formidling, rådgivning, produktion, udvikling og ledelse inden for jordbrug, natur og miljø. Kendetegnet her er, at der er vide rammer for, at du kan arbejde med dine specielle interesser.På uddannelsen lægges der meget vægt på, at du opnår færdigheder i anvendelsen af tidssvarende teknologier og metoder, ligesom der lægges vægt på et tværkulturelt, sprogligt og internationalt indhold. Under uddannelsen opnår du derfor viden om emner som globalisering, ledelse og kommunikation.

Uddannelsen er praksisorienteret og målrettet de behov, der er i erhvervslivet. Jobmulighederne er derfor mange både i Danmark og i udlandet, f.eks. indenfor rådgivning på landbrugets rådgivningscentre, private rådgivningsvirksomheder og pengeinstitutter, foder og avlsrådgivning for både hobby og produktionsdyr, produktions- og driftsledelse ved fødevareproducenter, landbrug og gartneri samt naturvejledning eller miljøtilsyn i kommuner.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Jordbrugsteknolog er et 2-årigt fuldtidsstudie, der løber over fire semestre. Uddannelsen er opdelt i kerneområder, specialisering, praktikperiode og afsluttende eksamensprojekt.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Kerneområderne, som er obligatoriske, beskriver de overordnede læringsmål for uddannelsen og består af:

 • Globalisering
 • Erhvervs- og virksomhedslære
 • Ledelse og kommunikation
 • Jordbrugets styringssystemer 

Specialiseringen bygger på den studerendes valg af studieretning, valgfrie elementer og praktiksted. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Miljø og natur

Valg af studieretning skal foretages i midten af 1. semester.

Praktikperioden er på 3 måneder og er placeret på studiets 4. semester. Praktikforløbet finder sted i samarbejde med en national eller international virksomhed.

Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed, og skal dokumentere din forståelse af praksis og anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. 

Afvekslende undervisning og tæt kontakt til erhvervslivet

Undervisningen på studiet er afvekslende, tværfaglig og projektorienteret. Som studerende udvikles dine personlige kompetencer gennem stor selvstændighed i studiearbejdet. Individuelle projekter med udgangspunkt i dine egne interesser giver dig god erfaring med at styre projekter.

Du vil også skulle samarbejde med de øvrige studerende, f.eks. i projekter og gruppearbejde, hvor der skal nås fælles mål, og dine sociale kvalifikationer styrkes derved også.

Der er mulighed for udlandsophold i løbet af studiet, hvor enkelte dele af uddannelsen kan tages på udenlandske institutioner (skal godkendes af erhvervsakademiet).

På studiet har du også kontakt til erhvervslivet, bl.a. gennem foredrag, opgaver, projekter og et obligatorisk praktikforløb, der giver mulighed for samarbejde med virksomheder. Derved får du opbygget og styrket dit erhvervsnetværk allerede i studietiden.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Dyrepasser (trin 2)
 • Gartner (trin 2)
 • Greenkeeper (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Produktionsgartner (trin 2)
 • Skov- og naturteknik (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Fysik C eller Kemi C eller Naturfag C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 42 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 30% i Kvote 1 og 70% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du søger på baggrund af adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Bemærk: Når du udfylder ansøgningen, vil du blive bedt om at vælge en af de nedenstående studieretninger. Det er dog ikke bindende, idet du kan nå at vælge om, efter at du har hørt mere om de enkelte studieretningers indhold efter studiestart.

 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Miljø og natur

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 77060

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Du vil kunne få job indenfor områder såsom:

 • Miljøforvaltning
 • Miljøtilsyn (kommuner)
 • Naturforvaltning og naturvejledning
 • Undervisning på landbrugsskoler og tekniske skoler
 • U-landsprojekter
 • Rådgivning, f.eks. på landbrugets rådgivningscentre og i private rådgivningsvirksomheder
 • Køb, salg og rådgivning i f.eks. korn- og foderstoffirmaer samt frøfirmaer
 • Produktions- og driftsledelse ved fødevareproducenter, landbrug og gartneri
 • Driftsledelse på store jordbrug i ind- og udland

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter og bolig

Undervisningen er gratis, men der må påregnes bog- og kopiudgifter på ca. kr. 2.500,- pr. semester. Det forventes, at du som studerende råder over en bærbar computer.

Du har mulighed for at leje et værelse på Dalum Landbrugsskole - læs mere om tilmelding til et værelse her.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Pba. i jordbrugsvirksomhed
Vil du opbygge kompetencer inden for analyse, planlægning, udvikling og kommunikation? Læs mere her.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
Sommeroptag 2017