banner

Laborant

Laborant: Hvis du vil planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaboratorier

Uddannelsen varer 2½ år, og sigter mod at uddanne dygtige medarbejdere til at planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaborato­rier. Som færdiguddannet laborant kommer du til at spille en nøglerolle f.eks. i forhold til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, og at drikkevandets kvalitet er i orden. Du kommer også til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og indenfor et fag i hastig udvikling.

Du kommer især til at arbejde praktisk med kemi- og bioteknologi. Undervisningen foregår både i laboratorier og teorilokaler, så du igennem uddannelsen får en god forståelse for faget.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

På laborantuddannelsen har du mange forskellige fag, der kvalificerer dig til at planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejdet i et kemisk eller biologisk laboratorium – både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsen er opdelt i en 'studie'del på 1½ år og en virksomhedsdel på 1 år.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

På studiet uddannes du inden for tre fagområder:

Alment fagområde
 • Kemi
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetsstyring
 • IT/kommunikation
 • Grundlægende laboratorieteknik
Kemiteknologisk fagområde 
 • Analytisk kemi (apparatteknik og analysemetode)
Bioteknologisk fagområde 
 • Mikrobiologi
 • Bioteknologi (genteknologi, proteinkemiske metoder)

Virksomhedsdelen:

På virksomhedsdelen gennemfører du dit speciale, og beskæftiger dig med følgende:
 • Praktisk laboratoriearbejde
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Virksomhedsorganisation

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre projektet selvstændigt eller i en gruppe. Projektets emne vælger du selv under vejledning af en underviser.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Mejerist (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Kemi C eller Naturfag C.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 29 studerende i Odense.Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetenceudvikling
 • Du søger på baggrund af adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 78210

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli Kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Du kan finde job i:

 • Den offentlige sektor
 • Private virksomheder – f.eks. indenfor
  • forskning
  • levnedsmiddelindustrien
  • medicinalindustrien
  • fødevareindustrien
  • kemisk industri
  • bioteknologisk industri

Du kan arbejde med områder såsom:

 • Udvikling
 • Analyse
 • Kvalitet
 • Rådgivning
 • Kontrol

Som laborant kommer du til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og med et fag i hastig udvikling. En laborantstuderende skal derfor kvalificeres fagligt såvel som personligt. Den personlige kvalificering ligger i, at du som laborant skal være omhyggelig, omstillingsparat, ansvarlig og fleksibel- samt kunne arbejde tæt sammen med andre faggrupper. Du kan komme til at arbejde med produktion, udvikling, rådgivning og kvalitet i private såvel som offentlige virksomheder.

Eksempler på jobprofiler

Forskning
Flere laboranter er ansat i et spændende forskningsmiljø, hvor de hjælper forskerne med at opnå resultater, som kan være banebrydende for f.eks. udvikling af nye lægemidler. Laborantens arbejde består bl.a. i at udføre forsøg og analysere dem for derefter at fremlægge resultaterne for forskerne, som så kan anvende dem i deres videre forskning.


Miljøkontrol

Som ansat på et kontrollaborantorie er en vigtig opgave at arbejde med miljøanalyser. F.eks. analyseres jord, der mistænkes for at indeholde forurening efter oliespild eller kemikalieudslip bl.a. på tidligere fabriksgrunde. Laborantens resultater er med til at afgøre, om jorden skal oprenses, inden der igen kan bygges på grunden. Det kan også være forurening af vandmiljøet, der undersøges, her kontrollerer laboranten f.eks. vandets kvalitet for at sikre rimelige vilkår for dyre- og plantelivet.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget efter gældende regler. På su.dk kan du søge om SU online og du kan finde alle de aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Lønnet praktik

Som et led i uddannelsen er du i et års lønnet virksomhedspraktik. Ved praktikophold i udlandet er det muligt at søge SU under hele opholdet.

Øvrige udgifter

Det forventes, at du har en bærbar computer, og du skal forvente en udgift til køb af bøger på ca. 3.000 kr.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:
 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Procesteknolog
Vil du arbejde med sundhed, fødevaresikkerhed, produktudvikling og kemi? Så læs mere om uddannelsen og muligheder her.
banner
Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Er du laborant eller procesteknolog og ønsker at hæve dine professionelle kompetencer? Så læs mere her.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
beskæftigelses-undersøgelse